Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 01.10.2019
Заявки принимаются до: 11.10.2019

Lektor (Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego)

Instytucja:
Местность:
Łódź
Области:
językoznawstwo

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego przy uwzględnieniu art.246 ust.5 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. – Przepisy wprowadzające ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1669)

Kandydat powinien posiadać dokument poświadczający uzyskanie stopnia magistra w zakresie filologii polskiej oraz zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej. Od kandydata wymagana jest znajomość gramatyki opisowej języka
polskiego.


Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych z cudzoziemcami kandydat powinien posiadać udokumentowane, doświadczenie zawodowe obejmujące co najmniej roczny okres nauczania języka polskiego jako obcego w wymiarze min. 300 godzin
lekcyjnych..

Kandydat powinien cechować się kreatywnością, sumiennością i obowiązkowością. Oczekiwana jest także dobra znajomość co najmniej jednego z języków nowożytnych oraz praktyczna umiejętność obsługi komputera, szczególnie w zakresie programów Word i
PowerPoint. Dodatkowymi atutami kandydata będą rozwinięte kompetencje interkulturowe, publikacje naukowe, doświadczenia konferencyjne i/lub osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
 kwestionariusz osobowy, (dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/pliki-do-pobrania);
 życiorys (CV),
 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 oświadczenie, że Kandydat spełnia wymogi art. 113 ustawy; oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy; o nepotyzmie (dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego
http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/Oświadczenia przy zatrudnianiu pracownika 2019 – wzór),
 informacja dotycząca znajomości języków obcych
 zaświadczenie potwierdzające co najmniej roczny okres nauczania języka polskiego jako obcego w wymaganym wymiarze.

Skontaktujemy się z wybranymi przez komisję konkursową osobami.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 11.10.2019r.
(UŁ nie pokrywa kosztów dojazdu na spotkanie konkursowe.)

 

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć do Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego 90-231 Łódź, ul. Matejki21/23 p.218 lub przesłać na e-mail: sjpdc2@uni.lodz.pl Telefon kontaktowy: 42 635-47-00, e-mail: sjpdc2@uni.lodz.pl

 

Prosimy o dołączenie do dokumentów podpisanej przez kandydata klauzuli:
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSBOWYCH KANDYDATA DO PRACY
1. Administratorem danych osobowych jest: Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68,
90-136 Łódź, zwany dalej:"Administratorem";
2. W każdym przypadku Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
1) na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych pok. 203;
2) e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl;
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie przepisów prawa tj. Kodeksu Pracy;
4. Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, to wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem; W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Łódzki moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji";
5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz Uniwersytetu na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane zgodnie z innymi przepisami prawa, w tym z kodeksem cywilnym;
7. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;
4) cofnięcia zgody, jeżeli dotyczy: przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z Uniwersytetem;
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych;
Dz.U.UE.L.2016.119.1).
……………………………………………
(data i podpis osoby, której dane dotyczą)

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах