Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 14.06.2018
Заявки принимаются до: 29.06.2018

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Местность:
Szczecin
Области:
literaturoznawstwo

Od kandydatów oczekujemy:

  • stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa;
  • znaczącego dorobku naukowego powstałego po uzyskaniu habilitacji, udokumentowanego wysoko punktowanymi   publikacjami   w   z akresie   historii   literatury   polskiej   XX   i   XXI   wieku,   szczególności w zakresie badań nad literaturą dokumentu osobistego;
  • udokumentowanej aktywności we współpracy międzynarodowej;
  • udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowani u  konferencji naukowych;
  • doświadczenia  w  kształceniu  młodej  kadry  naukowej  (sprawowanie  opieki  nad  co  najmniej jednym doktorantem)
  • biegłej znajomości języka angielskiego.


 

Kandydaci  przystępujący  do  konkursu  winni    złożyć  w  sekretariacie   Instytutu   Polonistyki   i Kulturoznawstwa US
(71-065 Szczecin, al. Piastów 40b, bud. nr 5 pokój 208 ) następujące dokumenty:


1) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 ustawy;
2)wniosek o zatrudnienie;
3) życiorys i kwestionariusz osobowy;
4) potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego;
5) nformacje o dorobku naukowym i dydaktycznym;
6) wykaz publikacji;
7) inne ..........


2. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu


Na podaniu należy dopisać:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych wmojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

Информация

Дата размещения:
14 июня 2018; 19:17 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
14 июня 2018; 19:17 (Sylwia Pikula)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах