Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 03.03.2019
Заявки принимаются до: 15.04.2019

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Местность:
Szczecin
Области:
literaturoznawstwo

Od kandydatów oczekujemy:
 stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa;
 znaczącego dorobku naukowego, udokumentowanego wysoko punktowanymi publikacjami w zakresie historii literatury i kultury polskiej;
 sprawowania opieki w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej;
 doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych (zrealizowany lub złożony wniosek o grant badawczy w NCN, NCBiR, NPRH lub w instytucjach europejskich);
 udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowaniu konferencji naukowych;
 udokumentowanej współpracy z otoczeniem zewnętrznym;
 biegłej znajomości języka obcego – z zakresu języków konferencyjnych.


Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Instytutu Polonistyki i
Kulturoznawstwa US (71-065 Szczecin, al. Piastów 40b, bud. nr 5 pokój 208) następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 ustawy;
2) wniosek o zatrudnienie;
3) życiorys i kwestionariusz osobowy;
4) potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego,
tytułu zawodowego lub równorzędnego;
4) informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym;
5) wykaz publikacji;
6) oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z postępowaniem
 rekrutacyjnym, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016
8) klauzula informacyjna dla kandydata i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym ( RODO-formularz do pobrania).
Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być
przydatne w rozstrzygnięciu konkursu
Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a
jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania

Информация

Дата размещения:
3 марта 2019; 19:33 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
3 марта 2019; 19:33 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

02.05.2019

Adiunkt w Zakładzie Sztuk Audiowizualnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668). I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci: 1. posiadanie stopnia doktora (studia w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych); 2. dorobek naukowy w zakresie filmoznawstwa lub medioznawstwa, względnie w zakresach pokrewnych; 3. doświadczenie dydaktyczne dotyczące prowadzenia na uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim zajęć kursowych i specjalizacyjnych w zakresie literaturoznawstwa lub filmoznawstwa lub medioznawstwa; 4. międzynarodowe doświadczenie naukowe; 5. biegła znajomość języka angielskiego; 6. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Sztuk Audiowizualnych: doświadczenie w pozyskiwaniu grantów, współpraca z podmiotami zagranicznymi, doświadczenie w organizacji konferencji naukowych, prowadzenie zajęć kursowych w języku angielskim.

02.05.2019

Adiunkt w Zakładzie Projektowania Komunikacji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668). I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci: 1. posiadanie stopnia doktora (studia w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych); 2. dorobek naukowy w zakresie projektowania komunikacji lub językoznawstwa; 3. doświadczenie dydaktyczne dotyczące prowadzenia na uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim zajęć kursowych i specjalizacyjnych w zakresie projektowania komunikacji względnie w zakresach pokrewnych, w tym doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej w języku angielskim; 4. biegła znajomość języka angielskiego, znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku; 5. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Projektowania Komunikacji: udokumentowana znajomość najnowszych zjawisk z obszaru projektowania komunikacji, doświadczenie w badaniach jakościowych i ilościowych. 

18.08.2018

Asystent w Zakładzie Komunikacji Wizerunkowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Komunikacji Wizerunkowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

02.05.2019

Asystent w Zakładzie Projektowania Komunikacji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668). I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci: 1. posiadanie tytułu magistra (studia w dziedzinie nauk humanistycznych); 2. dorobek naukowy w zakresie projektowania komunikacji lub językoznawstwa; 3. doświadczenie dydaktyczne dotyczące prowadzenia na uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim zajęć kursowych i specjalizacyjnych w zakresie projektowania komunikacji względnie w zakresach pokrewnych; 4. biegła znajomość języka obcego, znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku; 5. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Projektowania Komunikacji: udokumentowana znajomość najnowszych zjawisk z obszaru projektowania komunikacji, doświadczenie w badaniach jakościowych i ilościowych. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах