Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 01.05.2019
Заявки принимаются до: 09.06.2019

Profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Местность:
Szczecin
Области:
językoznawstwo

DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ogłasza konkurs
na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) i odpowiadają kryteriom określonym w konkursie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Kryteria konkursu:
 stopień doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa,
 dorobek naukowy powstały po habilitacji dotyczącego badań nad dawną i współczesną polszczyzną,
 udokumentowana aktywność we współpracy międzynarodowej,
 udokumentowana aktywność konferencyjna oraz doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych,
 doświadczenie w kształceniu młodej kadry naukowej (sprawowanie opieki nad co najmniej jednym doktorantem),
 złożenie wniosku o grant badawczy w ramach NCN, NCBiR, NPRH lub w instytucjach europejskich.


Wymagane dokumenty:
1. wniosek o zatrudnienie skierowany do Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego – w języku polskim
2. życiorys
3. kopie dyplomów potwierdzających stopnie i tytuły naukowe, w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski,
4. wykaz publikacji naukowych, charakterystyka dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji
nauki,
5. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostępny pod adresem: http://dso.usz.edu.pl/druki/
6. oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) w języku polskim, dostępne pod adresem: http://dso.usz.edu.pl/druki/
7. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dostępna wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata pod adresem: : http://dso.usz.edu.pl/druki/
8. oświadczenie, że Wydział Filologiczny US będzie podstawowym miejscem zatrudnienia, dostępne pod adresem: : http://dso.usz.edu.pl/druki/


Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.
Skany oświadczeń i wniosku o zatrudnienie muszą zawierać własnoręczne podpisy kandydata.

Zgłoszenia należy dostarczyć mailem i jednocześnie drogą pocztową lub osobiście na adres:
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa, al.
Piastów 40 B, budynek nr 5, 71-065 Szczecin; e-mail: sekripik@univ.szczecin.pl


Termin składania dokumentów upływa w dniu 9 czerwca 2019 roku.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. 

Информация

Дата размещения:
1 мая 2019; 19:41 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
1 мая 2019; 19:41 (Sylwia Pikula)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах