Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 17.06.2019
Заявки принимаются до: 05.07.2019

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego w Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Местность:
Szczecin
Области:
literaturoznawstwo

DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko profesora Uniwersytetu Szczecińskiego w Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) i odpowiadają kryteriom określonym w konkursie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a
jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.


Kryteria konkursu:
 stopień doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa,
 dorobek naukowy powstały po habilitacji dotyczący badań nad historią literatury polskiej XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem literackich i kulturowych zapisów doświadczeń granicznych,
 udokumentowana aktywność we współpracy międzynarodowej,
 udokumentowana aktywność konferencyjna oraz doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych,
 doświadczenie w kształceniu młodej kadry naukowej (sprawowanie opieki nad co najmniej jednym doktorantem),
 udział w grantach badawczych w ramach NCN, NCBiR, NPRH lub w instytucjach
europejskich.

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o zatrudnienie skierowany do Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego – w języku polskim
2. życiorys
3. kopie dyplomów potwierdzających stopnie i tytuły naukowe, w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski,
4. wykaz publikacji naukowych, charakterystyka dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
5. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostępny pod adresem: http://dso.usz.edu.pl/druki/
6. oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) w języku polskim, dostępne pod adresem: http://dso.usz.edu.pl/druki/
7. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dostępna wraz z klauzulą informacyjną dla
kandydata pod adresem: : http://dso.usz.edu.pl/druki/
8. oświadczenie, że Wydział Filologiczny US będzie podstawowym miejscem zatrudnienia, dostępne pod adresem: : http://dso.usz.edu.pl/druki/

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Skany oświadczeń i wniosku o zatrudnienie muszą zawierać własnoręczne podpisy kandydata.
Zgłoszenia należy dostarczyć mailem i jednocześnie drogą pocztową lub osobiście na adres:
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa, al.
Piastów 40 B, budynek nr 5, 71-065 Szczecin; e-mail: sekripik@univ.szczecin.pl
Termin składania dokumentów upływa w dniu 5 lipca 2019 roku.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. 

Информация

Дата размещения:
17 июня 2019; 23:29 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
17 июня 2019; 23:29 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

01.05.2019

Profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

23.08.2018

Starszy wykładowca w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Filologicznym

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Filologicznym

13.12.2017

Adiunkt w Zakładzie Literatury Współczesnej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta z zatrudnieniem od 19 lutego 2018 r. w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej na Wydziale Filologicznym

03.03.2019

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Od kandydatów oczekujemy:  stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa;  znaczącego dorobku naukowego, udokumentowanego wysoko punktowanymi publikacjami w zakresie historii literatury i kultury polskiej;  sprawowania opieki w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej;  doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych (zrealizowany lub złożony wniosek o grant badawczy w NCN, NCBiR, NPRH lub w instytucjach europejskich);  udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowaniu konferencji naukowych;  udokumentowanej współpracy z otoczeniem zewnętrznym;  biegłej znajomości języka obcego – z zakresu języków konferencyjnych.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах