Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 01.10.2019
Заявки принимаются до: 08.10.2019

Specjalista ds. odbioru e-zasobów pod względem standardów

Местность:
Warszawa
Области:
edukacja, dydaktyka

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko Specjalista ds. odbioru e-zasobów pod względem standardów w projekcie pozakonkursowym koncepcyjnym Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego o numerze POWR.02.15.00-00-0001/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalista ds. odbioru e-zasobów pod względem standardów  będzie należało m.in:

 • udział w pracach zespołów przedmiotowych i problemowych nad wypracowywaniem koncepcji, założeń i wkładów do regulaminów konkursów w obszarze dostosowania standardów
 • współopracowanie i redagowanie dla ekspertów ORE zestawień przepisów prawa opracowanych przez eksperta ds. WCAG i eksperta ds. jakości e-zasobów
 • przygotowanie i redagowanie zestawienia materiałów dla uczestników spotkań dokumentacji regulującej standardy dostępności, funkcjonalności i techniczno-graficznych
 • wsparcie eksperta ds. WCAG 2.0 i eksperta ds. jakości e-zasobów podczas udziału w spotkaniach zespołu ekspertów branżowych
 • analiza zapisów prawa regulujących dostępność w koncepcji , założeniach i wkładach do regulaminów oraz przekazanie uwag ekspertowi ds. WCAG i eksperta ds. jakości e-zasobów
 • przygotowanie projektu formatek i narzędzi weryfikujących tworzone e-zasoby pod kątem WCAG oraz spełnienia standardu dostępności, funkcjonalności i techniczno-graficznych we współpracy z Informatykiem
 • Bieżący kontakt z ekspertami branżowymi poprzez monitorowanie na MOODLE prac zespołu nad koncepcją oraz nad standardami merytoryczno-dydaktycznymi raportowanie, prowadzenie forów branżowych;
 • współprace z wydziałami merytorycznymi, których wsparcie jest niezbędne dla realizacji zadania zgodnie z regulaminem pracy ORE
 • wsparcie eksperta ds. WCAG 2.0 i eksperta ds. jakości e-zasobów przy aktualizacji narzędzi monitorujących wprowadzenie zapisów dotyczących spełniania standardów
 • opracowanie i aktualizacja bazy wybranych ekspertów branżowych ds. weryfikacji e-zasobów i 174 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych
 • prowadzenie zestawień merytorycznych uwag z konsultacji z beneficjentami konkursowymi pod kątem spełnienia standardów dostępności podczas tworzenia prototypów i wersji ostatecznych 800 e-zasobów;
 • prowadzenie zestawień merytorycznych uwag z bieżącej oceny prototypów i wersji ostatecznych 800 e-zasobów pod kątem dostosowania do standardów
 • udział w weryfikacji prototypów e-zasobów w zakresie dostosowania do standardów do prototypów przekazywanych do konsultacji społecznych poprzez bieżącą aktualizację narzędzi monitorujących;
 • prowadzenie forów na Moodle dotyczących weryfikujących prototypów i wersji ostatecznych 800 e-zasobów (z wykorzystaniem TIK) oraz monitorowanie platform wspierających proces weryfikacji e-zasobów ;
 • analizowanie danych i opinii na temat prototypów i wersji ostatecznych 800 e-zasobów pod kątem dostosowania do standardów podczas konsultacji społecznych, przekazywanie uwag ekspertowi ds. WCAG 2.0 i ekspertowi ds. jakości e-zasobów i prowadzenie zestawień danych i opinii;
 • prowadzenie forów dla ekspertów branżowych on-line z wykorzystaniem Moodla i platform wspierających proces weryfikacji e-zasobów;
 • współprowadzenie baz prototypów i wersji ostatecznych 800 e-zasobów pod kątem weryfikowania i odbioru przez ekspertów branżowych i ekspertów ORE;
 • wspieranie eksperta ds. konkursów i upowszechniania e-zasobów w przygotowywaniu i prowadzeniu rekrutacji uczestników spotkań upowszechniających
 • redagowanie modułu programu na spotkania upowszechniające pod kątem dostosowania e-zasobów do standardów dostępności, funkcjonalności i techniczno-graficznych
 • przygotowanie zestawień materiałów dla eksperta ds. WCAG biorącego udział w spotkaniu przygotowującym do działań upowszechniających pod kątem dostosowania e-zasobów do standardów dostępności, funkcjonalności i techniczno-graficznych
 • współprace z wydziałami merytorycznymi, których wsparcie jest niezbędne dla realizacji zadania zgodnie z regulaminem pracy ORE
 • Inne zadania zlecone przez kierownika merytorycznego projektu oraz głównego eksperta merytorycznego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • znajomość nowoczesnych technik stosowanych w e-podręcznikach oraz metodyki e-learningu;
 • doświadczenie w pracy (minimum 5 lat);
 • stosowanie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych);
 • obsługa MS Office;
 • umiejętność współpracy i doświadczenie w pracy zespołowej;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i odporność na stres;
 • komunikatywność;

pożądane:

 • znajomość języka angielskiego;
 • znajomość podstaw dydaktyki i metodyki nauczania;
 • znajomość przepisów prawa i dokumentacji w zakresie tworzenia e-materiałów, w tym dla WCAG;
 • doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS;
 • dokładność;
 • skrupulatność;
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność dzielenia się wiedzą.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.

 

Klauzula informacyjna:

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim Państwa dane osobowe są na jej podstawie przetwarzane.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją czynności rekrutacyjnych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W zakresie wskazanym w art. 22¹ ustawy kodeks pracy
z dnia 26 czerwca 1974 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) podanie przez państwa danych
w procesie rekrutacyjnym jest obligatoryjne. W zakresie nie wynikającym z Kodeksu Pracy podanie danych wymaga udzielenia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie;
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy.
Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28,00 – 478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie - Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. odbioru e-zasobów pod względem standardów w projekcie pozakonkursowym koncepcyjnym Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego w terminie do
08 października 2019 r.  
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres
do dnia 08 października  2019 r. do godziny 15.00

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej,

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах