Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 16.01.2020
Заявки принимаются до:

Specjalisty/ki ds. otwartej nauki

Местность:
Warszawa
Области:
badania naukowe

CHC szuka kandydatów na stanowisko Specjalisty/ki ds. otwartej nauki


Specjalist(k)a ds. otwartej nauki – praca na pół etatu w CHC IBL PAN w ramach dwóch grantów europejskich (Horyzont 2020).

 

Opis stanowiska:
Oferujemy ciekawą pracę w jednej z najlepszych jednostek naukowych w kraju (kategoria A+), na stanowisku zakładającym sporą samodzielność i inwencję. Stanowisko specjalisty/specjalistki ds. otwartej nauki obejmuje pracę w Centrum Humanistyki Cyfrowej oraz reprezentowanie go w kontaktach z partnerami zagranicznymi. Szukamy dynamicznej, dobrze zorganizowanej i komunikatywnej osoby, która pomoże nam powiązać i uporządkować różnorodne obszary dotyczące dwóch grantów europejskich w IBL PAN. Stanowisko ma charakter rozwojowy – istnieje możliwość uzyskania większej samodzielności, udziału w kolejnych projektach grantowych, czy kierowania zespołem w ramach tych projektów.


Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN zaangażowane jest obecnie w dwa projekty we współpracy z konsorcjum OPERAS. Pierwszy z nich, OPERAS-P (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities – Preparation), ma na celu rozwój OPERAS, europejskiej infrastruktury badawczej dla otwartej komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych. W ramach drugiej inicjatywy, projektu TRIPLE (Targeting Researchers through Innovative Practices and multiLingual Exploration), powstanie wielojęzyczna platforma udostępniająca otwarte publikacje naukowe z tych dyscyplin.
Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się na końcu ogłoszenia.

Warunki zatrudnienia:
Praca na pół etatu w siedzibie IBL PAN w Warszawie (ul. Nowy Świat 72). Umowa o pracę na rok z możliwością przedłużenia. Dni do ustalenia. Możliwość częściowej pracy zdalnej z domu. Wynagrodzenie: 2400 zł brutto.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny w JEDNYM PLIKU PDF, nazwanym nazwiskiem kandydatki lub kandydata) prosimy przesyłać do 27 stycznia 2020 roku na adres: rekrutacja.chc@ibl.waw.pl. Referencje mile widziane.
Wybrane osoby zaprosimy do dalszych etapów procedury konkursowej.

Wymagania konkursowe:
•    tytuł magistra w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych;
•    udokumentowana biegła znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i w piśmie (mile widziana znajomość innych języków obcych);
•    umiejętność pracy w zespole, a także organizacji pracy własnej,
•    mile widziane: doświadczenie z krajowymi i międzynarodowymi projektami grantowymi; wiedza z zakresu otwartej nauki i komunikacji naukowej.

Zakres obowiązków:
Działania organizacyjne i komunikacyjne w ramach projektów europejskich
•    Udział w europejskich projektach grantowych CHC z zakresu otwartej nauki, realizowanych we współpracy z europejskim konsorcjum OPERAS.
•    Planowanie i zarządzanie komunikacją zewnętrzną: tłumaczenie i tworzenie materiałów informacyjnych w języku polskim lub angielskim nt. postępów w projektach, bieżących wydarzeń i zagadnień z zakresu nowoczesnej komunikacji naukowej; opieka nad stroną internetową CHC i kanałami mediów społecznościowych.
•    Koordynacja współpracy międzynarodowej i prac projektowych w grantach.
•    Utrzymywanie porządku w zasobach elektronicznych projektu.
•    Planowanie i koordynowanie wydarzeń krajowych oraz międzynarodowych (spotkania, warsztaty, konferencje itp.).
•    Zapoznawanie się z bieżącą literaturą przedmiotu i ustawodawstwem dotyczącymi otwartej nauki oraz roli publikacji w ewaluacji jednostek naukowych. W razie potrzeby sporządzanie pisemnych opracowań ww. materiałów (np. wewnętrznych materiałów informacyjnych).
•    Organizacja szkoleń i udzielanie konsultacji z zakresu podstawowych zagadnień prawa autorskiego i komunikacji naukowej w humanistyce. Sporządzanie zapytań dla prawników w przypadku kwestii trudniejszych lub bardziej złożonych.
•    Pomoc w kształtowaniu praktyk i polityk instytucjonalnych z zakresu otwartego dostępu.
•    Wsparcie przy udostępnianiu prac naukowych w otwartym dostępie.
•    Udział w zebraniach CHC.

***************************************************************************

The OPERAS-P project is funded by the European Commission, 
under  Grant Agreement No. 871069.

The TRIPLE project is funded by the European Commission, 
under  Grant Agreement No. 863420.

***************************************************************************
Przesłanie aplikacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (Instytut) z siedzibą w Warszawie (00-330), ul. Nowy Świat 72.  

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz stosownych aktów wykonawczych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne; umieszczenie ich w przesłanych dokumentach aplikacyjnych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Instytut.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Instytut wyłącznie w celu bieżącej rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji Instytut będzie jednak przechowywał Pani/Pana dokumenty aplikacyjne przez okres dwóch lat, co wynika z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach odzwierciedlonych w instrukcji kancelaryjnej Instytutu. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną z rejestrów Instytutu usunięte.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, lub ograniczenia ich przetwarzania, bez podania przyczyny. Cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Kontakt z inspektorem danych osobowych u administratora jest możliwy poprzez adres mailowy iodo@ibl.waw.pl
 

Информация

Смотреть также

03.11.2019

Profesor nadzwyczajny w zakresie językoznawstwa polskiego

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie językoznawstwa polskiego

26.11.2019

Specjalista ds.promocji i komunikacji

Centrum Kultury w Piasecznie poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. promocji i komunikacji Nr ref: CK/12/KA/2019

26.11.2019

Redaktor strony internetowej

Uniwersytet SWPS w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Redaktora strony internetowej, odpowiedzialnego za tworzenie artykułów do serwisu korporacyjnego oraz serwisów contentowych uczelni.

07.11.2019

Koordynator Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizowanie i przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań podstawowych; organizowanie prac Zespołów Ekspertów; analiza pod względem formalnym wniosków złożonych w konkursach; ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów; przedkładanie Dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów; współpraca z polskimi i zagranicznymi naukowcami; udział w działaniach NCN obejmujących współpracę międzynarodową; prowadzenie działalności upowszechniającej informacje o konkursach NCN; prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców; współpraca z Radą NCN; realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora NCN.           Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny; wykaz osiągnięć naukowych, w tym informacje na temat udziału w realizacji projektów badawczych; skan dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego; skan dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje; skan podpisanych odręcznie oświadczeń: o niekaralności za umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Oferty pracy”.      

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах