Polish Studies Newsletter

FAQ

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W „BIULETYNIE POLONISTYCZNYM”

W jaki sposób można wyszukiwać informacje w "Biuletynie Polonistycznym"?

REDAGOWANIE "BIULETYNU POLONISTYCZNEGO"

1. Kim są Redaktorzy-koordynatorzy "Biuletynu Polonistycznego"?

2. Jak zostać Redaktorem-koordynatorem "Biuletynu Polonistycznego"?

3. Czy można przesyłać informacje do wprowadzenia bezpośrednio do Redakcji "Biuletynu"?

4. Jak dołączyć do "Geopolonistyki"?

Co oznacza numer OPI ID przy nazwisku osoby?

Czy „Biuletyn  Polonistyczny” może objąć patronat nad wydarzeniem lub publikacją?


WYSZUKIWANIE INFORMACJI W „BIULETYNIE POLONISTYCZNYM”

W jaki sposób można wyszukiwać informacje w "Biuletynie Polonistycznym"?

Istnieją co najmniej trzy sposoby wyszukiwania informacji w „Biuletynie Polonistycznym”:

1) poprzez wpisanie wybranego słowa w wyszukiwarce opatrzonej lupą:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) poprzez skorzystanie z wyszukiwarki właściwej dla danego działu (modułu) „Biuletynu Polonistycznego”:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) poprzez przejście między treściami połączonymi ze sobą systemem linków:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład:

Osoby zainteresowane zagadnieniami dydaktyki mogą:

ad. 1) wpisać w wyszukiwarce u góry strony słowo dydaktyka. Po kliknięciu na lupę otrzymają widok wyszukiwarki ogólnej oraz listę z WSZYSTKIMI treściami dotyczącymi wpisanego słowa: tymi, w których treści występuje to słowo i które dotyczą dziedziny dydaktyki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli interesują nas konkretne kategorie informacji (np. publikacje: Nowości wydawnicze, Czasopisma i  Numery czasopism), możemy zaznaczyć je na tej liście i kliknąć przycisk Wyszukaj – wówczas otrzymamy listę wyników według zawężonych kryteriów wyszukiwania.

ad. 2) Jeśli chcemy np. wyszukać wydarzenia dotyczące dydaktyki, po wejściu w moduł Wydarzenia możemy wpisać słowo dydaktyka w polu Słowa kluczowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wyszukaniu słowa kluczowego wyświetlają nam się WSZYSTKIE wydarzenia opatrzone tym słowem. I tu możemy jednak zawęzić kryteria wyszukiwania i dopisać w wyszukiwarce (lub wybrać z rozwijanej listy wyboru):

  • Instytucję organizującą wydarzenie,
  • Wpisać nazwę szukanego wydarzenia (lub jej fragment),
  • Szukać wydarzenia skierowanego do konkretnej grupy docelowej (np. doktorantów),
  • Szukać konkretnej kategorii wydarzeń (np. konferencji lub wykładów),
  • Zawęzić wyszukiwanie do konkretnego miasta lub województwa,
  • Określić  konkretny przedział dat dla wydarzeń,
  • Wybrać tylko wydarzenia minione lub przyszłe.

Analogicznie wyszukuje się informacje w innych działach (modułach) „Biuletynu”. Każdy z nich ma osobną wyszukiwarkę z właściwymi dla niego kryteriami wyszukiwania.

ad. 3) Wszystkie treści w „Biuletynie Polonistycznym” powiązane są ze sobą systemem linków. Dla osób zainteresowanych konkretnym zagadnieniem (w naszym przypadku dydaktyką), ważne może być również indywidualne zgłębienie tematu, możliwość prześledzenia powiązań, przejścia własnej podróży po zasobach portalu.

Jeśli np. interesuje nas konkretne wydarzenie poświęcone dydaktyce, cenne jest wyświetlenie w kolumnie po prawej stronie wydarzeń o zbliżonej tematyce, które mogą nas zainteresować. Możemy również przejść do innych wydarzeń w Lublinie lub do wszystkich informacji na temat instytucji organizującej (tutaj Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dodatkowych informacjach dotyczących wydarzenia, znajdujących się na dole opisu, podane są inne słowa kluczowe, sugerujące nam inne kierunki poszukiwań.

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości modułów zawiera Podręcznik użytkownika, dostępny pod adresem: http://wiki.biuletynpolonistyczny.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REDAGOWANIE "BIULETYNU POLONISTYCZNEGO"

1. Kim są Redaktorzy-koordynatorzy "Biuletynu Polonistycznego"?

Redaktor-koordynator to przedstawiciel instytucji naukowej (uczelni, ośrodka badawczego, instytucji lub organizacji kultury), który przyjął na siebie odpowiedzialność za uzupełnianie danych w obrębie swojej instytucji lub wydziału.

Lista osób pełniących dotychczas funkcję Redaktora-koordynatora znajduje się na stronie: https://biuletynpolonistyczny.pl/partners/.

Do głównych zadań Redaktorów-koordynatorów należy:
• aktualizowanie treści dotyczących reprezentowanej jednostki naukowej,
• utrzymywanie kontaktu (mailowego lub telefonicznego) z redakcją „Biuletynu Polonistycznego” w Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN,
• zgłaszanie redakcji problemów technicznych w redagowaniu treści i wprowadzaniu ich do portalu,
• udział w szkoleniach niezbędnych do zapoznania się z obsługą nowych funkcjonalności portalu.

2. Jak zostać Redaktorem-koordynatorem "Biuletynu Polonistycznego"?

Należy uzyskać zgodę kierownika / dziekana / dyrektora jednostki i przekazać Redakcji / przesłać pocztą wypełnioną kompletnie Deklarację Redaktora-koordynatora.

Po przyjęciu Deklaracji przez Redakcję w IBL PAN nowy Redaktor otrzymuje uprawnienia do wprowadzania treści w "Biuletynie".

3. Czy można przesyłać informacje do wprowadzenia bezpośrednio do Redakcji "Biuletynu"?

Tak. Zespół redakcyjny docenia każdy kontakt ze strony Użytkowników oraz zainteresowanie portalem. Informacje przesyłane na adres: redakcja@biuletynpolonistyczny.pl są zamieszczane w "Biuletynie". Zazwyczaj jednak wskazujemy na przyszłość, kto pełni funkcję Redaktora-koordynatora w danej instytucji.

4. Jak dołączyć do "Geopolonistyki"?

Treści publikowane w "Geopolonistyce" są sukcesywnie uzupełniane i pochodzą bezpośrednio od samych instytucji polonistycznych oraz polonistów gotowych podzielić się informacjami na temat prowadzonej działalności. 

Aktualizacji treści w "Geopolonistyce" dokonują: zespół redakcyjny na podstawie przesłanych ankiet instytucji i osób (pliki poniżej w załączeniu) lub redaktorzy-koordynatorzy instytucji polonistycznych (w celu przyznania uprawnień do redagowania prosimy o kontakt mailowy: mariola.wilczak@ibl.waw.pl lub piotr.bordzol@ibl.waw.pl).

Publikacja danych osobowych oraz wizerunków wymaga udzielenia pisemnej zgody osób (formularze zgód poniżej w załączeniu).

Do pobrania:

Ankiety powstały w 2019 roku ramach programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna, prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.


Co oznacza numer OPI ID przy nazwisku osoby?

OPI ID to numer identyfikujący jednoznacznie osobę w prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji bazie Nauka Polska, z której pobierane są aktualne dane dotyczące wybranych nauk humanistycznych (m.in. osób, instytucji, projektów, prac doktorskich).
Systematyczny import danych opracowanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy jest jednym ze sposobów stałej aktualizacji informacji w "Biuletynie Polonistycznym".


Czy „Biuletyn  Polonistyczny” może objąć patronat nad wydarzeniem lub publikacją?

„Biuletyn Polonistyczny” może objąć patronat medialny lub merytoryczny nad wydarzeniem lub publikacją służącymi promocji badań polonistycznych.

O objęciu patronatu medialnego decydują wspólnie Redaktor naczelna oraz Przewodniczący Rady „Biuletynu Polonistycznego”.

Patronat merytoryczny udzielany jest wydarzeniu lub publikacji mającej pozytywną opinię co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych. O objęciu patronatu merytorycznego decydują wszyscy członkowie Rady „Biuletynu Polonistycznego”, będący ekspertami w danej dziedzinie, kompetentnymi do wydawania opinii o danej publikacji naukowej, przy braku głosów sprzeciwu ze strony pozostałych członków Rady.

Patronat nie będzie przyznawany wydarzeniom i publikacjom o charakterze komercyjnym.

W ramach patronatu Zespół redakcyjny „Biuletynu” partycypuje w promocji wydarzenia lub publikacji na stronie portalu oraz w mediach społecznościowych. W zamieszczonych informacjach umieszczone zostaną zdjęcia, plakaty lub logo danego wydarzenia przysłane przez Organizatora. Dopuszczalne są również inne formy promocji w ramach patronatu, do uzgodnienia między Zespołem redakcyjnym a Organizatorem wydarzenia/ wydawcą publikacji.

Do  organizatora/wydawcy  należy  odpowiednie  oznakowanie  materiałów  promocyjnych  (plakatów, banerów,  folderów  okolicznościowych,  zaproszeń  itp.),  związanych  z  przedsięwzięciem, w szczególności przez umieszczenie logo „Biuletynu Polonistycznego”.

Organizatorzy zobowiązani są udzielić zgodę na udział przedstawiciela „Biuletynu Polonistycznego” w wydarzeniu.

Wniosek o objęcie patronatu nad wydarzeniem lub publikacją prosimy przesyłać na adres: redakcja@biuletynpolonistyczny.pl lub pocztą tradycyjną na adres: „Biuletyn Polonistyczny”, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

Pisemną prośbę  o  przyznanie  patronatu  należy  złożyć przynajmniej  na  miesiąc przed  planowaną  imprezą.

Do wniosku o patronat wydarzenia (formularz poniżej w załączeniu) powinien być dostarczony program lub informacja o planowanej tematyce wystąpień, o instytucjach wspierających przedsięwzięcie merytorycznie, w przypadku publikacji – jej całość w formacie .pdf, w przypadku konkursu - jego regulamin.

Wydawca publikacji jest  zobowiązany do dostarczenia redakcji 1 egzemplarza książki.

O przyznaniu albo odmowie udzielenia patronatu Wnioskodawca zostanie powiadomiony  drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Wniosek o objęcie patronatu nad wydarzeniem lub publikacją >>


We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.