Biuletyn Polonistyczny

Deklaracja dostępności

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biuletynpolonistyczny.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • występują treści w postaci grafiki i niektóre elementy graficzne nie posiadają tekstów alternatywnych.

Część treści graficznych opublikowanych na stronie biuletynpolonistyczny.pl nie jest w pełni dostępna z uwagi na fakt, że zostały wytworzone i udostępnione w sieci przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.  

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności strony: Żaneta Kucharska, dostepnosc@ibl.waw.pl, numer telefonu (22) 657-27-12.

Informacje na temat procedury.
Każdy ma prawo do:

  • złożenia wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności,
  • wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
  • udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać następujące dane:

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna również określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Instytut Badań Literackich PAN zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, IBL PAN niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie i określi termin realizacji żądania, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej okaże się niemożliwe, IBL PAN może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy IBL PAN odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej za pośrednictwem poczty elektronicznej: dostepnosc@ibl.waw.pl. lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa. Skargę można złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskichhttps://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna
Redakcja „Biuletynu Polonistycznego” mieści się w Instytucie Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Do budynku prowadzą dwa wejścia, przez dziedziniec Pałacu Staszica od strony ul. Świętokrzyskiej oraz od ul. Nowy Świat. Do wejścia od ul. Nowy Świat prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.

Brak naprowadzeń dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Szatnia znajduje się po lewej stronie od wejścia. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia od ul. Nowy Świat. Dalej po prawej znajduje się winda, do której może zmieścić się osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na I piętrze. Do części korytarza na II i III piętrze prowadzą schody bez platformy przychodowej.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.