Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 19.09.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 02.10.2018

Adiunkt (IBE)

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
edukacja

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego – adiunkta

Pracownik naukowy –Adiunkt


Liczba wakatów 6
 
Wymagania wobec kandydatów:
 
•    stopień doktora;
•    dorobek naukowy, mile widziane publikacje w czasopismach notowanych na listach MNiSW;
•    doświadczenie w realizacji projektów badawczych z zakresu szeroko rozumianej edukacji;
•    mile widziane doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych.
 
Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem zasad moralnych oraz spełniać wyżej opisane wymagania.
 
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie:
 
•    listu motywacyjnego;
•    rozszerzonego CV uwzględniającego informację o dorobku naukowym, badawczym (wdrożeniowym) i organizacyjnym;
•    kopii dyplomu szkoły wyższej;
•    oświadczenia o znajomości języka/języków obcych;
•    opinii o kandydacie od samodzielnego pracownika nauki;
•    planu projektu badawczego w zakresie badań edukacyjnych, który pracownik naukowy chciałby realizować w IBE.
 
Prosimy o następujące oświadczenia:
 1. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” albo oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji i przyszłych procesów rekrutacji”
 
 2. Oświadczenie:
Oświadczam, iż zostałem/am poinformowana/y w następujących kwestiach:
• Administrator danych i kontakt do niego: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180, Warszawa; e-mail:  ibe@ibe.edu.pl; Tel: 22 2417100
• Kontakt do inspektora ochrony danych:  iod@ibe.edu.pl
• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
• Podstawa prawna: Art. 221 ust. 1 i 4 ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie określonym w tych aktach prawnych, na podstawie wyrażonej zgody w pozostałym zakresie.
• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.
• Kandydat posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.
• Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.
 
 
3. Oświadczenia, że IBE będzie podstawowym miejscem pracy (w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym), w przypadku wygrania konkursu.
 
4. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia w IBE, pracownik wyrazi zgodę na zaliczenie do liczby osób, którą uwzględni się jako kryterium przy przyznawaniu środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego IBE na dany rok kalendarzowy.
 
Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 2 października 2018 roku na adres: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, osobiście w sekretariacie lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ibe.edu.pl
Komisja Konkursowa będzie oceniała złożone dokumenty pod względem formalnym i przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z  kandydatami spełniającymi stawiane wymagania w dniach od 4 do 18 października br.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 października br.
Decyzje o zatrudnieniu osoby na ww. stanowisku naukowym podejmie Dyrektor Instytutu na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej i opinii Rady Naukowej Instytutu.

 

 

Informacje

Słowa kluczowe:

Zobacz także

19.09.2018

Asystent (IBE)

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego – asystenta

18.07.2019

Adiunkt biblioteczny

Podstawowe wymagania: Stopień naukowy doktora, Dorobek w działalności naukowej tematycznie związanej z bibliotekoznawstwem, Bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego, tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie artykułów i wygłaszanie referatów na konferencjach naukowych, a także języka angielskiego umożliwiającego kontaktów z kontrahentami, Bardzo dobra znajomość baz danych i umiejętność zarządzania nimi, Znajomość bibliotek w Polsce i zagranicą, Doświadczenie co najmniej 5-letnie w kierowaniu zespołem, w tym prowadzeniu bibliotek akademickich, Doświadczenie w działalności wydawniczej, Doświadczenie dydaktyczne, Doświadczenie menedżerskie, Działalność społeczna, Wyrażają gotowość do zatrudnienia w Instytucie Pileckiego jako podstawowym miejscu pracy.  

21.05.2019

Główny Specjalista ds. badań i analiz

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

21.05.2019

Główny Specjalista ds. badań i analiz

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.