Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 18.08.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.09.2018

Asystent w Zakładzie Form Literackich i Dokumentalnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Miejscowości:
Wrocław
Dziedziny:
media

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Form Literackich i Dokumentalnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie
wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami).


I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:
1. posiadanie tytułu magistra (studia w dziedzinie nauk humanistycznych);
2. dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa;
3. doświadczenie dydaktyczne dotyczące prowadzenia na uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim
zajęć kursowych i specjalizacyjnych w zakresie dziennikarstwa, literaturoznawstwa,
medioznawstwa lub w zakresach pokrewnych;
4. komunikacyjna znajomość jednego z języków kongresowych;
5. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane zprofilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Form Literackich i Dokumentalnych: doświadczenie w pozyskiwaniu grantów, praktyczna działalność dziennikarska.


II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
1. podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
2. życiorys;
3. kwestionariusz osobowy;
4. odpis dyplomu magisterskiego,
5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych
oraz innych działań na polu organizacji nauki;
6. spis publikacji naukowych;
7. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzonąprzez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinienależącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej;
8. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu dziennikarstwa lub
medioznawstwa;
9. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będziepodstawowym miejscem pracy;
10. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.


III. Dokumenty należy złożyć do 10.09.2018 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Instytutu Dziennikarstwa i
Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Joliot-Curie 15, 50–383 Wrocław.
IV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.09.2018 r. *.
V. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac
Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak
konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).
*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn

Informacje

Słowa kluczowe:

Zobacz także

27.08.2018

Asystent w Zakładzie Projektowania Komunikacji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Projektowania Komunikacji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

02.05.2019

Adiunkt w Zakładzie Form Literackich i Dokumentalnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668). I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci: 1. posiadanie stopnia doktora (studia w dziedzinie nauk humanistycznych); 2. dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa; 3. doświadczenie dydaktyczne dotyczące prowadzenia na uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim zajęć kursowych i specjalizacyjnych w zakresie dziennikarstwa, literaturoznawstwa, medioznawstwa lub w zakresach pokrewnych; 4. komunikacyjna znajomość jednego z języków kongresowych, znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku; 5. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Form Literackich i Dokumentalnych: doświadczenie w pozyskiwaniu grantów, praktyczna działalność dziennikarska

18.08.2018

Asystent w Zakładzie Komunikacji Wizerunkowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Komunikacji Wizerunkowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

18.08.2018

Asystent w Zakładzie Medioznawstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Medioznawstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.