Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 15.05.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.05.2019

Asystent (w zakresie literaturoznawstwa) w Katedrze Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki UJ

Miejscowości:
Kraków
Dziedziny:
literaturoznawstwo

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (w zakresie literaturoznawstwa) w Katedrze Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki UJ

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:


- posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę
doktorską potwierdzoną wysoką oceną,
- przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego.


Dodatkowe wymagania:
- posiadanie dorobku naukowego wyrażającego się publikacjami w zakresie zgodnym z profilem naukowym Katedry Komparatystyki Literackiej, komplementarnego wobec pól naukowych reprezentowanych przez pracowników Katedry. Preferowany zakres: komparatystyka literacka, współczesne teorie, koncepcje i metodologie komparatystyczne, relacje literatury i sztuk plastycznych,
- doświadczenie i merytorycznie zróżnicowany zakres kompetencji w zakresie dydaktyki uniwersyteckiej pozwalające na prowadzenie zajęć dla studentów obejmujących: metodologiczne warsztaty komparatystyczne, ćwiczenia z historii literatury różnych epok (w tym problemów literatury współczesnej), zajęcia polonistyczne wprowadzające do nauk o literaturze, zajęcia z literaturoznawstwa porównawczego,
- osiągnięcia/czynny udział w profesjonalnym życiu naukowym i kulturalnym (konferencje, sympozja, festiwale),
- osiągnięcia/aktywność w sferze organizacji życia naukowego.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki UJ, Kraków,
ul. Gołębia 16, pok. 45 następujące dokumenty:
1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego,
5. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
6. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
7. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
8. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego
(z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej kandydata,
9. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
10. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
11. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
12. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin rozpoczęcia konkursu: 13 maja 2019 r. .
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 10 czerwca 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2019 r.
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dlakandydatow-pracownikow

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.