Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 27.07.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.08.2017

Asystent w Zakładzie Studiów Conradoznawczych na Wydziale Humanistycznym UMCS

Miejscowości:
Lublin
Dziedziny:
literaturoznawstwo
Data ogłoszenia:
27.07.2017

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Studiów Conradoznawczych na Wydziale Humanistycznym UMCS.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. ze zm.

I. KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, specjalność literaturoznawstwo angielskie/komparatystyczne;

- doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami filologii angielskiej w zakresie literatury brytyjskiej i praktycznej nauki języka angielskiego;

- opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy naukowej oraz dydaktycznej;

- dorobek naukowy z zakresu twórczości Josepha Conrada, a zwłaszcza jej związków z Europą Wschodnią oraz z zakresu komparatystyki literackiej;

- doświadczenie w zakresie współorganizacji międzynarodowych konferencji naukowych;

- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

- odpis dyplomu doktora;

- kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

- wykaz publikacji naukowych;

- opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy naukowej oraz dydaktycznej; - oświadczenie o spełnieniu wymogów zawartych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.);

- oświadczenie, że UMCS będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;

- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2017 r. do 31 marca 2019 r. w podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Dziekanat Wydziału Humanistycznego, pok. 034 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

Termin składania dokumentów upływa w dniu 28 sierpnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 8 września 2017 r. Uniwersytet nie zapewnia mieszkania. Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia. Lublin, dnia 12 lipca 2017 r.

Informacje

Data dodania:
27 lipca 2017; 22:38 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
28 lipca 2017; 16:50 (Piotr Bordzoł)

Zobacz także

22.06.2017

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. ze zm.

22.06.2017

Asystent (Logopedia)

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną na Wydziale Humanistycznym UMCS

22.07.2016

Adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: - posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, logopedii; - dorobek naukowy w zakresie biologicznych uwarunkowań procesu mowy w tym szczególnie czynności w obrębie kompleksu twarzy,    przebudowy czynności prymarnych i powiązaniem tego z realizacją mowy; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, wymagana jest dodatkowo opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o perspektywach uzyskania habilitacji oraz predyspozycjach do pracy dydaktycznej; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego przedstawienie koncepcji rozprawy habilitacyjnej lub koncepcji badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie; - posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego; - doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;  - udokumentowany udział w konferencjach naukowych związanych z prozodią mowy; - działalność organizacyjna

09.02.2017

Asystent w Zakładzie Historii Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej

Opis KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ: - posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie historii literatury polskiej; - udokumentowany dorobek naukowy w zakresie badań nad literaturą romantyzmu (dobrze widziany jest także dorobek   naukowy z zakresu literatury oświecenia); - akademickie doświadczenie dydaktyczne w zakresie historii literatury polskiej, szczególnie: literatura oświecenia,   literatura romantyzmu; - opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy naukowej oraz dydaktycznej; - biegła znajomość języka polskiego.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.