Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 01.05.2020
Дата размещения: 05.06.2020

Premiera książki ANTOLOGIA POLSKIEJ POEZJI W SZWECJI. GŁOSY POETEK, red. Ewa Teodorowicz-Hellman, Sztokholm 2020

Начало событияВид события:
Юбилейный

Celem książki Antologia polskiej poezji w Szwecji. Głosy poetek jest prezentacja
twórczości polskich poetek mieszkających w Szwecji, ukazanie jej różnorodności
w kontekście podejmowanej problematyki, wiodących motywów i form wyrazu
poetyckiego. Przygotowując antologię starałam się rozpoznać i przeanalizować
poruszane przez poetki zagadnienia oraz preferowane tematy i struktury wiersza.
Autorki, których twórczość ujęta jest w antologii, spełniają kilka kryteriów: nadrzędnym
z nich jest fakt, iż są (e)migrantkami, wyjechały z Polski głównie w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, przez długi czas mieszkały w Szwecji,
gdzie powstawały ich utwory poetyckie, które zaczęły się ukazywać w zbiorkach
poetyckich na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Ze Wstępu Ewy Teodorowicz-Hellman:

"Antologia polskiej poezji w Szwecji składa się z kilku samodzielnych części:
wprowadzenia Głosy polskich poetek w Szwecji, w którym ukazuję obraz prezentowanej
poezji wykorzystując teorię toposu, z Wyboru wierszy, jaki jest podstawową
częścią antologii, oraz z apendyksu, w którym umieszczone są krótkie
Noty biografi czne poetek opracowane przeze mnie lub przez znanego w Szwecji
dziennikarza i redaktora Tadeusza Nowakowskiego. Książkę zamyka Spis wierszy
z tomików poezji.
W Antologii przedstawiam utwory osiemnastu poetek. W centrum mojego
zainteresowania pozostają jednak nie poetki, ale POEZJA, jaka zrodziła się
i nadal powstaje w szwedzkiej przestrzeni geografi cznej, językowej i kulturowej.
Z wierszy wyłania się szeroki i zróżnicowany obraz tej twórczości: wybór uwydatnia
różne jej cechy, zarówno te, które krytyk literacki zaliczyłby do klasycznych,
niemal harmonijnych rysów, jak i takie, których istnienie gwarantuje miejsce dla
swobody i oryginalności twórczej w odniesieniu do treści i problematyki wierszy,
ich przesłania, czy formy artystycznej i językowej".

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах