Полонистический Бьюлетень
Предложений на сайте:
Сортировать по:
22.07.2016
Zielona Góra

Profesor zwyczajny (teoria literatury)

Uniwersytet Zielonogórski

Wymagania:

22.07.2016
Zielona Góra

Profesor zwyczajny (literaturoznawstwo)

Uniwersytet Zielonogórski

Wymagania:

22.07.2016
Zielona Góra

Profesor zwyczajny (językoznawstwo)

Uniwersytet Zielonogórski

Od kandydata wymaga się odpowiednich kwalifikacji w zakresie językoznawstwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia języka polskiego w aspekcie synchronicznym i diachronicznym.

22.07.2016
Olsztyn

Profesor zwyczajny w Instytucie Polonistyki i Logopedii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

22.07.2016
Lublin

Adiunkt w Zakładzie Kultury Książki i Nauk Pomocniczych Bibliologii

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

OPIS KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: - posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii; - czynna znajomość języka polskiego i co najmniej jednego języka kongresowego; - doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej; - udokumentowany dorobek naukowy w zakresie bibliologii i informatologii; - udokumentowany udział w konferencjach naukowych; - udokumentowany dorobek organizacyjny.

22.07.2016
Lublin

Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: - posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych, w zakresie nauk o mediach; - posiadanie dorobku naukowego, organizacyjnego oraz osiągnięć dydaktycznych z zakresu nauk o mediach, ze szczególnym uwzględnieniem prasoznawstwa, a także uznanego dorobku naukowego w zakresie badań nad prasą polską przed I wojną światową; - udział w konferencjach i projektach badawczych krajowych i międzynarodowych; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, wymagana jest dodatkowo opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o perspektywach uzyskania habilitacji oraz predyspozycjach do pracy dydaktycznej; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego przedstawienie koncepcji rozprawy habilitacyjnej lub koncepcji badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie; - doświadczenie w pozyskiwaniu grantów;  - biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych; - przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz w języku angielskim. WARUNKI ZATRUDNIENIA: - zatrudnienie od dnia 1 października 2016 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

22.07.2016
Lublin

Adiunkt w Zakładzie Leksykologii i Pragmatyki w Instytucie Filologii Polskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: - stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego; - co najmniej 4-letni okres pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego na wyższej uczelni; - dorobek naukowy w zakresie semantyki, lingwistyki kulturowej; - doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu leksykologii, lingwistyki kulturowej, lingwistyki porównawczej, pragmatyki; - dobra znajomość współczesnych teorii z zakresu semantyki kulturowej; - w związku z pożądanymi badaniami porównawczymi, znajomość języków zachodnioeuropejskich, zwłaszcza języka francuskiego i kultury Romańskiej; - aktywność organizacyjna w uniwersytecie i środowisku naukowo-akademickim (konferencje itd.); - dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia (studia podyplomowe, certyfikaty, ukończone kursy itd.) - publikacje z zakresu teorii i praktyki przekładu; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, wymagana jest dodatkowo opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o perspektywach uzyskania habilitacji oraz predyspozycjach do pracy dydaktycznej; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego przedstawienie koncepcji rozprawy habilitacyjnej lub koncepcji badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie.  

22.07.2016
Lublin

Adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: - posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, logopedii; - dorobek naukowy w zakresie biologicznych uwarunkowań procesu mowy w tym szczególnie czynności w obrębie kompleksu twarzy,    przebudowy czynności prymarnych i powiązaniem tego z realizacją mowy; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, wymagana jest dodatkowo opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o perspektywach uzyskania habilitacji oraz predyspozycjach do pracy dydaktycznej; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego przedstawienie koncepcji rozprawy habilitacyjnej lub koncepcji badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie; - posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego; - doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;  - udokumentowany udział w konferencjach naukowych związanych z prozodią mowy; - działalność organizacyjna

20.07.2016
Bydgoszcz

Starszy wykładowca w Katedrze Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w obszarze nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

20.07.2016
Bielsko-Biala

Profesor wizytujący w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Akademia Techniczno-Humanistyczna

STANOWISKO: profesor wizytujący DYSCYPLINA NAUKOWA: literaturoznawstwo DATA OGŁOSZENIA: 18.07.2016 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.08.2016

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах