Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 23.08.2018
Заявки принимаются до: 03.09.2018

Asystent w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym

Местность:
Katowice
Области:
językoznawstwo

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym

Kod konkursu: asystent_IJP
 


Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 t.j. z późn. zm.) i niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne:


Wymagania kwalifikacyjne:
1. dyplom magistra filologii polskiej;
2. zaawansowana praca nad rozprawą doktorską zaświadczona opinią promotora;
3. biegła znajomość co najmniej jednego z języków słowiańskich (poza polskim) potwierdzona certyfikatem;
4. doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć ze studentami na poziomie akademickim w zakresie językoznawstwa współczesnego i diachronicznego;
5. recenzowane publikacje w wydawnictwach ogólnopolskich w zakresie z leksykologii historycznej i słowotwórstwa historycznego;
6. udokumentowany czynny udział w ogólnopolskim życiu naukowym (konferencje, zebrania naukowe);
7. pozytywna opinia promotora pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej, odnosząca się do osiągnięć i predyspozycji naukowych kandydata.


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zatrudnienie, zgłoszenie do konkursu (oznaczone kodem konkursu).
2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kopie posiadanych dyplomów: mgr. (dla uwierzytelnienia prosimy przy składaniu dokumentów przedłożyć do wglądu oryginały).
5. Informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych.
6. Informacja o działalności dydaktycznej.
7. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji.
8. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust.1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
9. Oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.2 pkt 33 ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym.
10. Oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczenia go do minimum kadrowego na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.
11. Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy (do ściągnięcia ze strony: http://www.pracownik.us.edu.pl/sites/pracownik.us.edu.pl/files/imce/druki_sprawykadrowe/klauzula_informacyjnakandydat_do_pracy.pdf) jeśli kandydat nie jest pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego.


Informacja:
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu.


Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, zaopiniowany przez radę wydziału. Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony. Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie wyżej wymienionych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Filologicznego w Katowicach, Plac Sejmu Śląskiego 1, pok. 113, nr faksu: 32
2009 233 do dnia 3 września 2018 r.

Информация

Дата размещения:
23 августа 2018; 23:11 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
23 августа 2018; 23:11 (Sylwia Pikula)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах