Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 22.06.2017
Заявки принимаются до: 12.07.2017

Profesor nadzwyczajny w IP

Местность:
Nowy Sącz
Области:
językoznawstwo
Дата размещения:
22.06.2017

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego z zakresu językoznawstwa o specjalności logopedycznej,

2) doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu logopedii oraz terapii pedagogicznej,

3) co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobyte poza uczelnią np. w poradni logopedycznej,

4) co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy w uczelni,

5) posiadanie publikacji naukowych.

W przypadku kandydata obcokrajowca wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków:

 realizacja zajęć dydaktycznych w wymiarze min. 240 godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,

 prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych,

 praca organizacyjna na rzecz Uczelni.

2. Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) Podanie o pracę, - na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),

2) życiorys,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie,

5) oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

6) oświadczenie, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

7) kopie dodatkowych zaświadczeń, certyfikatów.

3. Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, Sekretariat Ogólny, pokój 01. Na kopercie należy umieścić adnotację „Konkurs nr 2 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IP”.

4. Termin składania dokumentów upływa z dniem 12 lipca 2017 roku (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Uczelni).

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 lipca 2017 roku. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagane kryteria kwalifikacyjne. Zastrzega się możliwość nie zawierania umowy o pracę z osobą, która wygrała konkurs, w przypadku braku oczekiwanej rekrutacji w roku 2017/2018. Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Информация

Дата размещения:
22 июня 2017; 06:48 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
22 июня 2017; 06:48 (Sylwia Pikula)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах