Полонистический бюллетень

Новость

Объявление
Дата размещения: 07.03.2020

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – zgłoszenia kandydatów

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są polskie albo zagraniczne: szkoły wyższe prowadzące studia w zakresie filologii polskiej oraz podmioty, które od co najmniej trzech lat prowadzą lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim. Zgłoszenia przyjmuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Fot. Andrea Piacquadio (Pexels.com)

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa zgłoszenie kandydata (także w przypadku zgłoszenia na drugą kadencję przez uprawnioną instytucję) powinno zawierać:

  1. Nazwę oraz adres siedziby podmiotu zgłaszającego kandydata;
  2. Imię i nazwisko kandydata;
  3. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata przydatnych do pełnienia funkcji członka Komisji;
  4. Uzasadnienie zgłoszenia kandydata.

 Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przesłać na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
z dopiskiem: „Zgłoszenie – PKdsPZJPjO”

Zgłoszenia można dokonać również elektronicznie przesyłając kopię podpisanego zgłoszenia kandydata wraz z kopiami załączników na adres poczty elektronicznej:

sekretariat.dwm@mnisw.gov.pl oraz ewa.zalewska-smigasiewicz@mnisw.gov.pl.

Zgłoszenia można składać do dnia 31 marca 2020 r.

Decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa. Zgłoszenie nadesłane po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Информация

Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах