Полонистический бюллетень

Исследовательский проект

Дата размещения: 17.10.2015

Słowiańskie warianty hoffmanizmu

Участники:
Magdalena Rudkowska (Руководитель)
Области:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Срок:
5.08.2014-4.02.2018

Projekt "Słowiańskie warianty hoffmanizmu" (Narodowe Centrum Nauki, Sonata, 2013/11/D/HS2/04452) był realizowany w Instytucie Badań Literackich PAN i obejmował interkulturowe przestrzenie literatury XIX wieku nawiązującej do idiomu niemieckiej fantastyki.

Projekt miał na celu opisanie słowiańskiego XIX-wiecznego hoffmanizmu w perspektywie komparatystycznej (wielokulturowej historii literatury), świadomie włączając kultury narodowe w obszary tradycji innych kultur europejskich, szukając ich punktów stycznych i zakresów odmienności (warianty). Podjęte w projekcie działania zmierzały do zgromadzenie danych do opisu i interpretacji zjawiska hoffmanizmu w literaturze polskiej (a także kontekstowo – rosyjskiej XIX) wieku, przedstawionego na szerokim tle powiązań międzykulturowych. Przy pomocy narzędzi nowoczesnej komparatystyki zostały ukazane drogi artystycznej recepcji twórczości E.T.A. Hoffmana w Polsce i w Rosji, jej wielogłosowy charakter, nieoczekiwane konteksty intelektualne oraz intertekstualne zależności. Projekt poszerza wiedzę o kontaktach międzykulturowych Polski w okresie zaborów, przypomina twórczość wielu mniej znanych autorów prozy fantastycznej, a także ukaże fenomen słowiańskiej reinterpretacji dzieła Hoffmana.

Rezultat projektu stanowią artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, a także monografia książkowa "Sen nieboszczyka. Polski hoffmanizm w XIX wieku".

Информация

Софинансирование:
NCN - Sonata
Контакт:
magdalena.rudkowska@ibl.waw.pl
Дата размещения:
17 октября 2015; 17:25 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
15 марта 2018; 20:09 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

30.03.2019

Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare'a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja

Celem przedsięwzięcia było stworzenie kolekcji, która z jednej strony oferowałaby elektroniczny dostęp do dziewiętnastowiecznych przekładów Shakespeare’a, z drugiej zaś służyła opracowaniami rekonstruującymi okoliczności powstania i recepcję zgromadzonych tekstów.

16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej

Projekt powstał z inicjatywy Biblioteki Narodowej, która od wielu lat prowadzi działania związane z digitalizacją oraz udostępnianiem swoich zasobów w postaci elektronicznej. Realizacja projektu pozwala na znaczny pod względem ilościowym i jakościowym postęp w zdalnym dostępie przez Internet do najcenniejszych i najstarszych zasobów piśmiennictwa polskiego.

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Skamandrycka triada na emigracji. Edycja listów Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego i Mieczysława Grydzewskiego (publikacja książkowa i cyfrowa)

Katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce. Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych.

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie

Projekt zakłada digitalizację oraz udostępnienie dziedzictwa chopinowskiego obejmującego: zapis wszystkich kompozycji Chopina i ich wariantów, rękopisy utworów i korespondencji, drukowane źródła muzyczne (pierwodruki, pierwodruki z adnotacjami kompozytorskimi i starsze wydania), pozostałe muzealia (ikonografia) i archiwalia, nagrania- archiwum Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina- archiwum Festiwalu „Chopin i Jego Europa”, monografie naukowe oraz czasopisma. W ramach projektu planuje się także publikację całości twórczości Chopina w postaci partytur w wolnym dostępie w formatach xml, pdf, humdrum oraz stworzenie modułów analizy muzykologicznej (przeszukiwanie, wizualizacja, analiza statystyczna).

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах