Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 02.05.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 06.05.2019

Adiunkt na czas określony W INSTYTUCIE JĘZYKA POLSKIEGO w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
językoznawstwo

WARUNKI KONKURSU:
 stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo lub w dyscyplinie
pokrewnej;
 publikacje naukowe z zakresu językoznawstwa polonistycznego i ewentualnie dyscypliny pokrewnej;
 doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć akademickich należących do opisu współczesnej polszczyzny, w tym
przygotowanie i prowadzenie zajęć metodą e-learningu;
 preferowani będą kandydaci prowadzący lub gotowi prowadzić badania o charakterze interdyscyplinarnym;
 Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy osoby zatrudnionej w wyniku postępowania konkursowego; osoba zatrudniona w wyniku postępowania rekrutacyjnego jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową na Uniwersytecie Warszawskim. 

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora z dopiskiem: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
2. Dyplom doktora.
3. Życiorys naukowy.
4. Wykaz publikacji.
5. Opinię z poprzedniego miejsca pracy (w przypadku pierwszego zatrudnienia opinię promotora pracy doktorskiej lub opiekuna naukowego).
6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, sporządzony zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie BSP UW: https://bit.ly/2Oak1Se
7. Informację o przetwarzaniu danych osobowych; formularz w załączeniu do ogłoszenia (dostępny również pod adresem: https://bit.ly/2Nz47zH)

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 6 maja 2019 r.
Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na podany niżej adres.
Dziekanat Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa


Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia
7 marca 2016 r. (z późń. zm.) i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 18 czerwca 2019 roku; zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie
lub elektronicznie o jego wyniku. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego
procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do
dalszego postępowania w sprawie zatrudnienie w formie umowy o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA
Warszawa, dnia 5 kwietnia 2019 r.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz
wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie
danych osobowych;
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane
przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą
przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim.
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie
przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

Informacje

Słowa kluczowe:

Zobacz także

21.05.2019

Główny Specjalista ds. badań i analiz

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

21.05.2019

Główny Specjalista ds. badań i analiz

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

21.05.2019

Główny Specjalista ds. badań i analiz

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

15.05.2019

Profesor uczelni na czas nieokreślony W INSTYTUCIE JĘZYKA POLSKIEGO w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko profesora uczelni na czas nieokreślony W INSTYTUCIE JĘZYKA POLSKIEGO w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.