Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 14.12.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.12.2017

Nauczyciel języka polskiegow Nowym Jorku

Dziedziny:
dydaktyka

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku ogłasza konkurs na stanowisko: NAUCZYCIELA JĘZYKA POLSKIEGO

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (6/26).

Wymagania niezbędne: Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575) Art. 9.

1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575):

§ 5.2 Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w klasach IV–VIII szkół podstawowych w szkole za granicą posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub

2) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I–III szkół podstawowych określone w § 4, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin, lub

3) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego określone w § 12 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 lub 2, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzon.

§ 5.3 Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w gimnazjach za granicą i liceach ogólnokształcących za granicą posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 3 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego określone w § 12 ust. 1 pkt 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.

Wymagania dodatkowe:

• legalny pobyt w USA wraz z pozwoleniem na podjęcie pracy,

• doświadczenie w pracy z dziećmi polskimi mieszkającymi za granicą,

• umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy,

• umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny i CV,

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego,

• kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy),

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela.

Oświadczenie kandydata o:

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

- niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

- niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189); - że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne (dotyczy nauczycieli mianowanych i dyplomowanych);

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia rekrutacji.

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

Osoba, która wygra konkurs będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich. Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 20 grudnia 2017 roku do godziny 18.00 na adres: nowyjork@orpeg.pl W temacie wiadomości proszę wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela języka polskiego. Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nowy Jork, 6 grudnia 2017 r.

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.