Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Zdj. Caio z Pexels | Pexels
Data dodania: 03.02.2022
Termin zgłoszeń: 18.03.2022

Doskonała nauka

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do składania wniosków w konkursie dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki.

Program „Doskonała nauka” podzielony jest na dwa moduły:

 • „Wsparcie konferencji naukowych” –  organizacja konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • „Wsparcie monografii naukowych” – wydawanie monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki.

Warunki udziału w programie:

 • łączny okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy,
 • wyłączenie finansowania z innych środków pochodzących z budżetu państwa,
 • koszty pośrednie w wysokości nie większej niż 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu.

Celem programu jest prezentacja osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, przez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Finansowanie projektu

Wysokość środków finansowych w ramach każdego modułów wynosi:

 • „Wsparcie konferencji naukowych” – od 20 000 zł do 400 000 zł,
 • „Wsparcie monografii naukowych” – od 15 000 zł do 80 000 zł, przy czym nie może ono przekroczyć 90% kosztów realizacji projektu. 

Podmioty uprawnione do udziału w naborze

Nabór jest skierowany do następujących jednostek:

 • uczelnie,
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • instytuty badawcze,
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Centrum Łukasiewicz,
 • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • Polska Akademia Umiejętności,
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
 • inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Źródło: MEiN

Informacje

Data dodania:
3 lutego 2022; 14:52 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
3 lutego 2022; 14:52 (Piotr Bordzoł)

Zobacz także

05.04.2021

Doskonała Nauka

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach programu na rzecz upowszechniania nauki.

02.02.2023

Doskonała nauka II

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór w programie, którego celem jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, przez organizację konferencji naukowych, wydawanie monografii naukowych lub ich tłumaczenie na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski).

31.07.2023

Perły nauki II

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. Drugi nabór wniosków w ramach programu potrwa od 1 września do 13 października 2023 roku.

09.04.2020

Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty, które prowadzą działalność statutową w środowisku akademickim w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania publicznego.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.