Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 24.11.2016 - 24.11.2016
Data dodania: 24.10.2016

Literackie obrazy świata - Deformacje rzeczywistości. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa.

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Rzeszów
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi

Sekcja Studiów Międzynarodowych Koła Naukowego Polonistów ma zaszczyt zaprosić do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Literackie obrazy świata. "Deformacje rzeczywistości"

Konferencja odbędzie się 24 listopada 2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Funkcjonowanie człowieka w świecie od lat stanowi główny przedmiot refleksji humanistycznej. Dla literatury temat ten jest szczególnie interesujący – tyleż ze względu na mnogość konwencji, za pomocą których dochodzi do odwzorowania (wykreowania) rzeczywistości w dziele literackim, co z uwagi na charakter refleks ji antropologicznej, która zawsze sytuuje się w samym centrum wypowiedzi literackiej. Pomiędzy życiowym wzorcem a jego artystyczną reprezentacją zawsze bowiem jest człowiek – czy to w osobie autora, bohatera literackiego, czy też czytelnika.
 
Rodowód koncepcji „literackiego obrazu świata” sięga korzeniami do początków starożytnej refleksji nad poetyką i literaturą. Od antycznej kategorii mimesis, przez fenomenologiczne pojęcie świata przedstawionego, teorię odbicia w krytyce marksistowskiej i wspólnoty interpretacyjnej w ujęciu pragmatycznym czy choćby strukturalistyczną funkcję poznawczą komunikatu i trójkąt semiotyczny – szkoły teoretycznoliterackie, także te najnowsze, zawsze usiłowały zdiagnozować istotę relacji między utworem artystycznym a realiami poza tekstowymi. Najczęściej też formułowane wnioski prowadziły do konkluzji, iż pełne i obiektywne odzwierciedlenie rzeczywistości w tekście nie jest możliwe, gdyż instancją pośredniczącą w tym procesie jest autorska i/lubczytelnicza kreatywność. Kreatywność, która w nieunikniony sposób transformuje realia społeczne, kulturowe i historyczne w tworzywo literackie.
 
Za słuszne uznać należy spostrzeżenie Mario Vargasa Llosy: „powieści kłamią (...) ale jest to stwierdzenie jednostronne, kłamiąc wyrażają bowiem pewną osobliwą prawdę”. Kluczowym zatem pozostaje literaturoznawcze pytanie o to, co sprawia, że wierzymy, iż prezentowane w utworach światy w istocie ukazują rzeczywistość. Problem ten jest jeszcze bardziej aktualny w przypadku światów przedstawionych, których fikcyjność jest skutecznie kamuflowana sztafażem realizmu lub wręcz dokumentalizmu a dostrzeżenie w procesie interpretacji autorskich transformacji elementów rzeczywistości pozatekstowej wymaga szczególnych czytelniczych kompetencji.
 
Kluczowym przedmiotem refleksji podczas konferencji „Literackie obrazy świata” pragniemy uczynić właśnie techniki owej transformacji oraz przyczyny, dla których przez twórców są stosowane, a przez czytelników akceptowane (bądź odrzucane). Dlatego Uczestni(cz)kom naszej konferencji proponujemy podjęcie analiz przypadków:
1. zależności między różnymi metodami definiowania „prawdy” a wyrażającymi je konwencjami literackimi;
2. deformacji realiów w tekście literackim (m.in. idealizacja, schematyzacja, brutalizacja, generalizacja, karykaturyzacja a nawet strategiczne zafałszowanie);
3. mechanizmów recepcji dzieła literackiego, które wpływają na czytelnicze postrzeganie „prawdy o świecie rzeczywistym” w tekście;
4. czynników literackich (poetyka) i pozaliterackich (jak tradycja kulturowa, polityka czy normy społeczne), których wpływ obliguje autora do transformowania „świata realnego” w „świat przedstawiony”.
 
W formularzu zgłoszeniowym prosimy o wskazanie, którego z czterech obszarów tematycznych dotyczyć będzie konferencyjny odczyt.
 
Konferencja odbędzie się 24 listopada 2016roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na zgłoszenia (przesyłane na adres e-mail: literackie_obrazy_swiata@wp.pl) oczekujemy do 31 października 2016 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji.
 
Opłata konferencyjna wynosi 300 zł.
 
Organizatorzy: Sekcja Studiów Międzynarodowych Naukowego Koła Polonistów;
Opiekun naukowy konferencji: dr Arkadiusz Luboń;
Sekretarze konferencji: mgr Joanna Gościńska, mgr Monika Zagórska

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.