Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 17.09.2018 - 18.09.2018
Data dodania: 17.06.2018

Media a edukacja. Człowiek – mediakreator

Tegoroczna, dziesiąta już, konferencja z cyklu "Media a edukacja", odnosi się tematycznie do roli człowieka w świecie mediów. Konferencje te, organizowane w Poznaniu od 1997 roku przez Zakład Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych oraz, od kilku lat, przy współudziale Uniwersytetu Rzeszowskiego, od początku istnienia stanowią miejsce refleksji naukowej nad edukacją medialną.

Proponowane obszary tematyczne:

 • Człowiek jako aktywny twórca rzeczywistości medialnej
 • Młodzież w społeczności online (kształtowanie tożsamości, kreatywność, zachowania w obliczu cyberzagrożeń)
 • Edukacyjna wartość informacji w medialnej przestrzeni fake newsów i pseudonauki
 • Edukacja informatyczna (dziecięce programowanie, robotyka dla najmłodszych, kompetencje informatyczne młodzieży)
 • Medialne wspomaganie współczesnej instytucji edukacyjnej (oświatowej): dydaktyka, administracja, ergonomia
 • Szkoła w ławce czy poza nią? (edukacyjna rola mediów, cyberprzestrzeń jako obszar edukacyjny, cyborgizacja i sztuczna inteligencja w edukacji, edukacja w cyberparkach, big data w edukacji)
 • Społeczna rola nowych mediów (wspieranie, wspomaganie, towarzyszenie)
 • Promocja i coaching
 • Metodologia badań nad edukacją medialną.

Opłata konferencyjna obejmuje: wygłoszenie referatu, zaświadczenie o udziale w konferencji, materiały pomocnicze, wyżywienie, zwiedzanie Poznania z przewodnikiem oraz publikację artykułów w monografii naukowej. Koszty podróży oraz ewentualnego noclegu pokrywają uczestnicy konferencji.

Komitet naukowy:
przewodnicząca: dr hab. Natalia Walter
sekretarz naukowy: dr Agnieszka Iwanicka

Członkowie:
prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
prof. UAM dr hab. Wojciech Skrzydlewski
prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski
prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski
prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik
prof. URz dr hab. Ryszard Pęczkowski
prof. URz dr hab. Marta Wrońska
prof. URz ks. dr hab. Janusz Miąso
prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki
prof. UW dr hab. Marlena Plebańska
prof. AWSB dr hab. inż. Janusz Morbitzer
prof. APS dr hab. Maciej Tanaś

Komitet organizacyjny:
dr hab. Natalia Walter, dr Agnieszka Iwanicka, dr inż. Mariusz Kąkolewicz, dr Anna Michniuk, mgr Rafał M. Socha


PROGRAM WYDARZENIA

17 września 2018, Aula w budynku D, ul. A. Szamarzewskiego 89, Poznań

 • 9:00-9:15 Przywitanie gości: dr hab. Natalia Walter

Uroczyste otwarcie konferencji: prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Pełnomocnik Rektora UAM ds. Rozwoju i Zarządzania Strategicznego, prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

Sesja plenarna (prowadzenie: prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski, prof. URz dr hab. Ryszard Pęczkowski)

 • 9:15 – prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mass media, tożsamość, edukacja – autobiograficzne studium przypadku
 • 9:30 – prof. UAM dr hab. Wojciech Skrzydlewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Edukacja w dobie nowych mediów
 • 9:50 – prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prospołeczne i prorozwojowe zaangażowanie młodych internautów – co wiemy a czego nie wiemy, a powinniśmy…
 • 10:10 – prof. dr hab. Bronisław Rocławski, Klinika Zaburzeń Mowy, Czytania, Pisania i Liczenia, Media w edukacji dzieci
 • 10:30 – dr Hana Macháčková, Masaryk University, Online aggression among youth
 • 10:50 – prof. URz dr hab. Janusz Miąso, Uniwersytet Rzeszowski, Personalistyczny model człowieka mediakreatora drogą do wzmacniania człowieczeństwa w świecie technokracji
 • 11:10 – prof. AWSB dr hab. inż. Janusz Morbitzer, Akademia WSB,  O racjonalnym wykorzystaniu Internetu w edukacji
 • 11:30 – dr Lenka Agata Dedkova, Masaryk University, Mediation of children internet use
 • 11:50 – prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Młodzież w cyfrowej przestrzeni blogosfery – zróżnicowanie, chaos, niepewność, ambiwalencja
 • 12:10 – prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Edukacja medialna w kontekście cyberpsychologii: nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników
 • 12:30 – dr hab. Marlena Plebańska, Uniwersytet Warszawski, STEAM Edukacja w świetle Diagnozy Cyfrowej Polskich Szkół 2017
 • 12:45 – dr hab. Lech Giemza, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Profil facebookowy kierunku humanistycznego jako element kampanii promocyjnej – pomiędzy funkcją fatyczną a funkcją impresywną. Na przykładzie profilu Instytutu Filologii Polskiej KUL

13:00 – Lunch w holu budynku E (Coll. F. Znanieckiego, Szamarzewskiego 89)

14:00-15:00 – przejazd tramwajem turystycznym do Bramy Poznania ICHOT, centrum interpretacji dziedzictwa (http://bramapoznania.pl/)

15:00-17:00 – zwiedzanie interaktywnej wystawy multimedialnej w Bramie Poznania

16:30 – Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych (sala wykładowa Bramy Poznania ICHOT)

17:30 – uroczysty bankiet w restauracji Galeria Tumska w Poznaniu (http://www.tumskapoznan.pl/)

21:30 – powrót autokarem

18 września 2018

Sesja plenarna, Sala B, Coll. F. Znanieckiego, ul. A. Szamarzewskiego 89 (budynek E) (prowadzenie: prof. URz dr hab. Marta Wrońska, prof. UAM dr hab. Paweł Topol)

 • 9:00 – Lucyna Kaczmarkiewicz, specjalistka ds. edukacji w Centrum Turystyki Kulturowej Trakt, Media w Bramie Poznania. Od przyjemnego spędzania czasu do twórczego wykorzystania
 • 9:15 – dr hab. Mirosław Wobalis, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Cyfrowi komunikatorzy – twórcy czy odtwórcy?
 • 9:30 – dr hab. Natalia Walter, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Być człowiekiem online. O prospołecznej roli nowych mediów.
 • 9:45 – dr hab. Małgorzata Kabat, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dylematy badacza – teoria vs badania naukowe
 • 10:00 – dr Tomasz Przybyła, dr hab. Michał Klichowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uczenie się matematyki w CyberParkach

10:15 – 11:00 – przerwa kawowa (budynek E, I piętro)

Sekcja I, sala B (prowadzenie: dr Bożena Dusza, dr Agnieszka Iwanicka)

 • 11:00 – dr Agnieszka Iwanicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Od biernego odbiorcy do aktywnego mediakreatora – małe dzieci i TIK w świetle badań własnych
 • 11:10 – dr Bożena Dusza, Uniwersytet Rzeszowski, Szkoła jako miejsce rozwijania kreatywności oraz samodzielności myślenia i działania uczniów w opiniach nauczycieli (raport z badań)
 • 11:20 – dr Sylwia Galanciak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Technologie mobilne jako nośnik zmiany – przykład czterech szkół europejskich
 • 11:30 – dr Agnieszka Dwojak-Matras, Instytut Badań Edukacyjnych, Google Classroom – edukacyjny wymiar narzędzi Google dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego
 • 11:40 – dr Anna Michniuk, Collegium Da Vinci/Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Łukęciński WebQuest – o nowomedialnym wspomaganiu harcerstwa słów kilka
 • 11: 50 – dr Magdalena Wasylewicz, Uniwersytet Rzeszowski, Aktywność internetowa a poczucie alienacji młodzieży ery mediów
 • 12:00 – mgr Aleksandra Czetwertyńska, Centrum Cyfrowe, Spółdzielnia Otwartej Edukacji – nauczyciel jako twórca w cyfrowym świecie
 • 12:10 – Beata Frankiewicz, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Poznaniu, Programowanie na dywanie – wielkie obawy, proste rozwiązania. Elementy programowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • 12:20 – mgr Joanna Dziekońska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, E-kultura dziecięca – analiza internetowej aktywności komunikacyjnej podejmowanej przez dzieci w wybranych miejscach sieciowych
 • 12:30 – mgr Joanna Śmietanka, Uniwersytet Wrocławski, Edukacja medialna dzieci
 • 12:40 – mgr Diana Szwejser, Uniwersytet Wrocławski, Węzłowe zagadnienia wykorzystania mediów w edukacji domowej
 • 12:50 – mgr Ewelina Brzyszcz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Nie masz profilu na Facebooku nie istniejesz! Korzystanie z portali  społecznościowych przez przedstawicieli generacji Z – ujęcie teoretyczne i empiryczne
 • 13:00 – mgr Katarzyna Trojańska, STEAM Polska, Glotto-zabawy z robotami jako przykład edukacji STEAM
 • 13:10 – lic. Anna Marchewka, Aleksandra Margol, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Jak zdobywać dobrą wiedzę, gdy Internet filtruje nam informacje?

13:30 – 14:30 – przerwa obiadowa (budynek E, I piętro)

Sekcja II, sala B (prowadzenie: dr Anna Michniuk, dr Magdalena Wasylewicz)

 • 14:30 – dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek, dr Iwona Błaszczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoczesne technologie a uczniowie z dysleksją – możliwości i zagrożenia
 • 14:40 – dr Katarzyna Pawelczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Osoba z niepełnosprawnością czy niepełnosprawność z Osobą? Film dokumentalny jako lektura w kształceniu studentów pedagogiki
 • 14:50 – dr Anna Gulczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kto się (nie)boi pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Internet? Analiza, wnioski, rekomendacje
 • 15:00 – dr Joanna Jatkowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Czy b-learning w terapii logopedycznej dzieci jest skuteczny?
 • 15: 10 – dr Ewa Kasperek-Golimowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Internet jako źródło wiedzy o zdrowiu, chorobie, leczeniu – aspekty pozytywne i zagrożenia
 • 15:20 – mgr Aleksandra Sobczyk-Kubiak, Uniwersytet Łódzki, Pomoc, samopomoc i  wolontariat w środowisku wirtualnym
 • 15:30 – mgr Michalina Kasprzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wspieranie twórczego rozwoju dzieci pochodzących ze środowisk defaworyzowanych społecznie w wybranych kontekstach edukacji medialnej
 • 15:40 – mgr Barbara Zyzda, Uniwersytet Wrocławski, Obraz rodziny w polskich mediach – prawne aspekty dyskryminacji społecznej
 • 15:50 – mgr Agnieszka Nymś-Górna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, O społecznej roli nowych mediów w aspekcie relacji wśród rodzeństwa

Sekcja III, sala C (prowadzenie: dr hab. Małgorzata Kabat, dr Danuta Morańska)

 • 11:00 – dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Nowa jakość kształcenia akademickiego w sytuacji zmiany cywilizacyjnej – interaktywny wykład problemowy
 • 11:10 – dr Renata Staśko, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Wpływ Facebooka na wyniki w nauce studentów
 • 11:20 – dr Monika Frania, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gry i grywalizacja w przygotowaniu zawodowym nauczycieli  – wybrane aspekty
 • 11:30 – dr Małgorzata Czapla, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Filozofia konstruktywizmu a modele dydaktyczne Bruce’a Joyce’a w kontekście strategii nowoczesnego nauczania
 • 11:40 – dr Krzysztof Kuźmicz, dr Anna Zięty, Collegium Da Vinci, Wyższa Szkoła Bankowa, Projektowanie kursów e-learningowych – metodyka, technologia, trendy i innowacje
 • 11:50 – dr Mariusz Przybyła, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Edukacja – grywalizacja – manipulacja. Teoria wzmocnień Skinnera
 • 12:00 – mgr Marek Banaszak, Collegium Da Vinci w Poznaniu, Uczenie maszynowe – zastosowanie systemów uczących się w edukacji
 • 12:10 – mgr Joanna Sikorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Klasy Wirtualnej Rzeczywistości jako nowa forma edukacji przyszłych nauczycieli

Sekcja IV, sala C (prowadzenie: dr Marek Hallada, dr inż. Mariusz Kąkolewicz)

 • 12:20 – dr inż. Mariusz Kąkolewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Edukacja w czasach sztucznej inteligencji oraz wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości
 • 12:30 – dr Zbigniew Wieczorek, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Zastosowanie języka analizy transakcyjnej w interpretacji treści internetowych
 • 12:40 – dr Marek Hallada, Uniwersytet Rzeszowski, Manipulacja i perswazja w reklamie na stronach czasopism młodzieżowych
 • 12:50 – dr Jakub Czopek, Uniwersytet Rzeszowski, Opowieść transmedialna jako przykład kreacyjnych możliwości fandomu
 • 13:00 – dr Zbigniew Łęski, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Edukacja medialna z perspektywy edukacyjnej analizy transakcyjnej
 • 13:10 – dr Andrzej Wołodźko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wykluczenie medialne społeczności wsi
 • 13:20 – mgr Rafał M. Socha, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych, Edukacja medialna w opiniach uczniów technikum informatycznego

13:30 – 14:30 – przerwa obiadowa (budynek E, I piętro)

 • 14:30 – mgr Klaudia Rosińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Edukacja medialna jako przeciwdziałanie kryzysowi fake news
 • 14:40 – mgr Adam Pietrzykowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Między post-prawdą a (pseudo)mądrością tłumu – o epistemicznej pułapce cyfrowych mediów i analogowych kompetencjach jako środkach jej uniknięcia
 • 14:50 – mgr Berenika Czerwińska, Uniwersytet Wrocławski, Rola mediów w kształtowaniu świadomości prawnej
 • 15:00 – mgr Beata Kudlińska Wodo, Uniwersytet Łódzki, Mediacja w mediach. Edukacja czy suche fakty?
 • 15:10 – mgr Agnieszka Magdalena Barwicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Myślenie wizualne na facebooku
 • 15:20 – mgr Mariola Wilczak, Instytut Badań Literackich PAN, Wsparcie, promocja, informacja – rola „Biuletynu Polonistycznego” w kształtowaniu komunikacji medialnej i dydaktyki
 • 15:30 – lic. Roksana Bilke, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Działania Public Relations w mediach społecznościowych
 • 15:40 – lic. Ewelina Kostępska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Tradycyjne i nowe media na rynku reklamy w Polsce

16:00 – podsumowanie konferencji (sala B)

(z informacji Organizatorów)

Informacje

Adres:
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89, Collegium F. Znanieckiego (bud. E)
Data zgłaszania prelegentów:
30.06.2018
Opłata:
350 zł
Słowa kluczowe:
Data dodania:
17 czerwca 2018; 23:36 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
16 września 2018; 11:42 (Piotr Bordzoł)

Zobacz także

11.10.2017

Humanistyka z widokiem na uniwersytet II: Odpowiedzialność humanisty / Sympozjum

HUMANISTYKA Z WIDOKIEM NA UNIWERSYTET II

18.06.2018

Język w regionie – region w języku III

Pracownia Dialektologiczna i Zakład Lingwistyki Antropologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zapraszają do udziału w konferencji "Język w regionie – region w języku III", która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 roku w Poznaniu.

19.09.2017

Czesław Jankowski (1857–1929) – między "tutejszością" a europejskością

Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona jest 160. rocznicy urodzin Czesława Jankowskiego, która przypada w grudniu br. Pomysł zrodził się w 2015 r., kiedy poloniści z Wilna wspólnie z polonistami z Uniwersytetu Jagiellońskiego organizowali konferencję poświęconą rocznicy urodzin poety, tłumacza i teoretyka radia Witolda Hulewicza. W konferencji udział wezmą literaturoznawcy, lingwiści, historycy i politologowie.

15.10.2015

Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim

Z okazji 40-lecia Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję jubileuszową, która odbędzie się w dniach 18–19 czerwca 2016 roku w Warszawie. Chcemy, aby jej tytuł był zachętą do wymiany refleksji o sposobach badania języka dawniej, dziś i w przyszłości. Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do dyskusji o zadaniach badawczych, które zostały ostatnio podjęte przez językoznawców polonistów bądź dopiero czekają na podjęcie.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.