Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 06.05.2015 - 07.05.2015
Data dodania: 27.05.2015

Światopoglądy modernizmu

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Łódź
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi

Zdając sobie sprawę z wielości sposobów opisu modernizmu i niejednoznaczności terminologicznej oraz podzielając zdanie, iż nie ma jednego modernizmu, pragniemy skoncentrować rozważania na latach 1890–1918. Świadomie więc pojęcie „modernizmu” zawężamy, czy raczej – podejmujemy refleksję tylko nad jego wycinkiem, ograniczonym do czasu określanego w historii literatury polskiej terminem „Młoda Polska”. Tej ostatniej nazwy jako hasła wywoławczego konferencji nie chcieliśmy jednak stosować, pragnąc uwzględnić w obradach również perspektywę europejską i pozaeuropejską, a w modernizmie widząc nie tylko zjawisko literackie, ale także intelektualne, kulturowe, naukowe.

Do dyskusji zapraszamy literaturoznawców (w tym neofilologów zajmujących się literaturą lat 1890–1918), historyków sztuki, historyków filozofii, psychologii i socjologii. Mamy nadzieję, że różnorodne elementy uda się wspólnie złożyć w barwną mozaikę modernizmu.

Zapraszamy do namysłu nad następującymi aspektami tematu:

- wyznaczniki i przemiany światopoglądu lat 1890–1918

- rola filozofii, religii, nauki w budowaniu światopoglądu epoki

- inspiracje filozoficzne, psychologiczne i socjologiczne w literaturze i sztuce

- dominujące a marginalne nurty światopoglądowe, idee, postawy (dekadentyzm, „choroba wieku”, dandyzm, spirytualizm, witalizm, katastrofizm, socjalizm i in.) – porównanie, ocena

- mało znane, nieopisane aspekty światopoglądu modernistycznego

- Młoda Polska a paradygmat modernistyczny

- modernizm polski a modernizm europejski (punkty wspólne i odmienności światopoglądów)

- modernizm lat 1890–1918 a kategorie nowoczesności i awangardowości

- ogląd świata oraz modernistyczne ucieczki od rzeczywistości („sztuczne raje”)

- stosunek do cywilizacji wielkomiejskiej

- uczuciowość modernistyczna

- koncepcje jednostki ludzkiej, wizje człowieka i człowieczeństwa (kim i jaki jest człowiek, gdzie tkwi prawda o człowieku, problematyka świadomości i nieświadomości, dusza i „naga dusza”, psychologia tłumu G. Le Bona i in.)

- miejsce transcendencji i metafizyki

- rola zjawisk pogranicznych i transgresyjnych

- stosunek do Boga i bogów

- kategorie sacrum i profanum

- modernizm katolicki

- modernistyczne ujmowanie miłości, małżeństwa, rodziny

- obyczaje, uprzedzenia, normy życia zbiorowego w latach 1890–1918 a łamanie tabu

- światopogląd a myślenie mitem

- rola tradycji narodowych a światopoglądowe otwarcie na wielokulturowość, uwikłanie w przeszłość (historię) a otwarcie na nowoczesność

- demokratyzacja a elitaryzm i oryginalność

- nowe metodologie badawcze (queer, postkolonializm, geopoetyka) a szansa reinterpretacji i rewaloryzacji światopoglądu epoki

Zarysowane powyżej zagadnienia prosimy potraktować jedynie jako propozycje. Liczymy, iż zechcą Państwo wzbogacić zakres rozważań, starając się jednak przy analizie poszczególnych utworów literackich czy dzieł plastycznych wskazać, do jakich elementów światopoglądu epoki autor się odwołuje bądź z którymi polemizuje, innymi słowy – jaką wizję modernizmu buduje.

Organizatorem konferencji jest Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UŁ.

Informacje

Słowa kluczowe:

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.