Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 28.05.2020 - 29.05.2020
Data dodania: 01.03.2020

XXV Pomorski Festiwal Poetycki im. ks Janusza St. Pasierba (UWAGA: wydarzenie przełożone na jesień 2020 r.)

Typ wydarzenia:
Festiwal
Grupy docelowe:
Studenci, Uczniowie

28-29 maja 2020 r. odbędzie się w Pelplinie jubileuszowy XXV Pomorski Festiwal Poetycki im.ks. Janusza St. Pasierba

Zapraszamy do udziału uczniów szkół podstawowych (klasy siódme i ósme), liceów, techników i szkół branżowych (w kategoriach esejów i juweniliów poetyckich mogą wziąć udział także studenci).

Sześć kategorii konkursowych (recytacje, poezja śpiewana, programy poetycko-muzyczne, eseje, juwenilia poetyckie, pamięć o dziedzictwie kulturowym - ta ostatnia ategoria we współpracy z UMK). Zgłoszenia do 30 kwietnia 2020 r.


REGULAMIN
XXV POMORSKIEGO FESTIWALU POETYCKIEGO
IM. KS. JANUSZA ST.PASIERBA

28-29 maja 2020
Organizator
* Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie

Współorganizatorzy
* Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie
* Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie

Patronat honorowy
Jarosław Sellin– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
Małgorzata Bielang - Pomorski Kurator Oświaty
Prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski – Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ks. dr Tomasz Huzarek – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie
Mirosław Augustyn – Starosta Tczewski
Jakub Zieliński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie
Mirosław Chyła – Burmistrz Pelplina
Ks. dr Wojciech Węckowski – Prezes Wydawnictwa „Bernardinum”
Maria Wilczek – Prezes Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba

Cele
Przybliżenie dorobku i osoby wybitnego poety i historyka sztuki ks. Janusza St. Pasierba.
Popularyzacja kultury żywego słowa.
Inspirowanie i promocja twórczości artystycznej młodych ludzi.
Kształtowanie aktywnej postawy młodzieży wobec zjawisk kultury.
Propagowanie uniwersalnych i regionalnych wartości kultury Pomorza, zgodnie
ze słowami ks. Janusza St. Pasierba: Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich,
w wielkiej ojczyźnie ludzi.
Propagowanie wartości wypływających z chrześcijańskich źródeł kultury europejskiej.

Patronat medialny
TVP Gdańsk
Radio Gdańsk
„Dziennik Bałtycki”
Radio „Głos”
TV Pelplin
„Pielgrzym”
„Gazeta Tczewska”
„Informator Pelpliński”
„List do Pani”

Adresaci
Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba składa się z trzech części: konkursowej, warsztatowej oraz koncertowej.
W konkursie mogą wziąć udział reprezentacje szkół podstawowych (klasy siódme i ósme), liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych oraz domów kultury i innych instytucji prowadzących zajęcia pozaszkolne (w kategorii juweniliów, esejów i twórczości upamiętniającej dziedzictwo kulturowe także studenci wyższych uczelni, w tym także klerycy wyższych seminariów duchownych).
Festiwal ma charakter ogólnopolski.

Termin
28-29 maja 2020 r.
Szczegółowy program XXV Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego im. ks. Janusza St. Pasierba zostanie podany w terminie do 30.04. 2020 r. na stronie internetowej głównego organizatora: www.liceum.pelplin.pl./www.zsp.pelplin.pl.

Miejsce
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie, ul. Sambora 5
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 2

Kategorie konkursowe:

– RECYTACJE
Dwie odrębnie oceniane grupy wiekowe: - uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, - uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych.
– PROGRAMY POETYCKO-MUZYCZNE.
Tylko jedna grupa wiekowa - reprezentacje szkół podstawowych (klasy siódme i ósme), liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych oraz domów kultury i innych instytucji prowadzących zajęcia pozaszkolne.
– POEZJA ŚPIEWANA.
Tylko jedna grupa: uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych, a także studenci szkół wyższych - z wyłączeniem studentów szkół aktorskich i muzycznych.
– JUWENILIA POETYCKIE.
Kategoria otwarta - uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych i studenci szkół wyższych, w tym klerycy wyższych seminariów duchownych,
– ESEJ LUB INTERPRETACJA DOWOLNEGO UTWORU/UTWORÓW KS. JANUSZA ST.PASIERBA
Kategoria otwarta - uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych i studenci szkół wyższych, w tym klerycy wyższych seminariów duchownych.
- PAMIĘĆ O DZIEDZICTWIE KULTUROWYM (popularyzacja chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego Polski i Europy)
Kategoria otwarta - uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych i studenci szkół wyższych, w tym klerycy wyższych seminariów duchownych.

Termin nadsyłania zgłoszeń w kategoriach: recytacje, poezja śpiewana, programy poetyckie oraz prac w kategoriach: esej, juwenilia poetyckie i pamięć w dziedzictwie kulturowym
30 kwietnia 2020 r. drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną.

Adres organizatora:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba
ul. Sambora 5, 83 –130 Pelplin, tel./fax(0-58) 536-15-71
e-mail: sekretariat@zsp.pelplin.pl

UWAGA! : Prace w kategorii Pamięć o dziedzictwie kulturowym należy nadsyłać na adres:
Instytut Historii i Archiwistyki,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Władysława Bojarskiego 1
87-100 Toruń
z dopiskiem: ,,Kategoria: Pamięć o dziedzictwie kulturowym”

KATEGORIA I
RECYTACJE

1. Recytatorzy rywalizować będą w dwóch odrębnie ocenianych grupach:
- uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,
- uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych.
Uwaga! Uczestnicy mogą reprezentować szkoły, domy kultury, inne instytucje prowadzące zajęcia pozaszkolne (w tym np.parafie).
2. Szkoły, a także domy kultury i inne placówki prowadzące zajęcia pozaszkolne typują maksymalnie trzech uczestników.
3. Każdy z nich przygotowuje do prezentacji dwa utwory (jednym z nich może być fragment prozy) ks. Janusza St. Pasierba. Czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut.
4. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko recytatora, pełną nazwę, adres, numer telefonu/faxu oraz e-mail szkoły, a także tytuł utworu przygotowanego do recytacji. Do zgłoszenia należy bezwzględnie dołączyć dwa egzemplarze recytowanych tekstów (podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika).


KATEGORIA II
PROGRAMY POETYCKO – MUZYCZNE

1. Szkoła (a także domy kultury i inne placówki prowadzące zajęcia pozaszkolne) przygotowuje tylko jeden program, którego czas trwania nie może przekroczyć 15 minut.
2. Zespół wykonawców nie może liczyć więcej niż osiem osób.
3. W programie należy prezentować tylko twórczość ks. J. St. Pasierba; nie dopuszcza się możliwości wykorzystania tekstów innych autorów.
4. Programy nie mogą składać się jedynie z prezentacji wokalno-instrumentalnych
(muszą być połączeniem muzyki i słowa mówionego, co sugeruje nazwa kategorii).
5. Ze względów techniczno-organizacyjnych nie przewiduje się korzystania z własnej scenografii, nie będzie ponadto możliwości przeprowadzenia prób (oprócz prób technicznych).
6. Zgłoszenie powinno zawierać: tytuł programu, imiona i nazwiska wykonawców oraz twórców (np. autora muzyki, scenariusza), a także nazwę, adres, nr telefonu/faxu oraz e-mail szkoły. Do zgłoszenia należy bezwzględnie dołączyć dwa egzemplarze scenariusza, a także informację dotyczącą sprzętu nagłaśniającego i ewentualnych próśb kierowanych do organizatora.

KATERGORIA III
POEZJA ŚPIEWANA

1. Szkołę (a także domy kultury i inne placówki prowadzące zajęcia pozaszkolne) może reprezentować maksymalnie trzech uczestników, którym towarzyszy akompaniator lub zespół instrumentalny, liczący nie więcej niż pięć osób. Akompaniatorem może być osoba dorosła.
2. Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub fragment prozy ks. Janusza St. Pasierba w wersji wokalnej.
3. Jury oceniać będzie m.in., czy muzyka i wykonanie są adekwatne do prezentowanego tekstu.
4. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wykonawcy i autora muzyki, tytuł prezentowanego utworu, nazwę, adres, nr telefonu/faxu oraz e-mail szkoły, a także informację dotyczącą ilości mikrofonów. Do zgłoszenia należy bezwzględnie dołączyć dwa egzemplarze śpiewanych tekstów (podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika).
5. Uczestnikami mogą być uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych, a także studenci szkół wyższych - z wyłączeniem studentów szkół aktorskich i muzycznych.

KATEGORIA IV
JUWENILIA POETYCKIE

1. Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub cykl wierszy, który należy opatrzyć godłem słownym (a nie graficznym).
2. Wiersze należy przesłać w dwóch formach: papierowej (trzy egzemplarze drogą
pocztową – vide pkt.3) oraz elektronicznej (na adres sekretariat@zsp.pelplin.pl, najlepiej w programie pdf lub doc)
3. W załączonej kopercie (opatrzonej tym samym godłem) należy podać
imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, e-mail autora oraz nazwę i adres
szkoły (uczelni).
4. Autorzy wierszy, przesyłając je na konkurs, wyrażają zgodę na ich ewentualną nieodpłatną publikację, także w formie elektronicznej.
5. Kategoria otwarta - uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych i studenci szkół wyższych, w tym klerycy wyższych seminariów duchownych,

KATEGORIA V
ESEJ

1. Każdy uczestnik przygotowuje jeden esej (lub inną formę, np. interpretację wiersza
czy recenzję tomiku wierszy). Pracę należy opatrzyć godłem słownym (a nie graficznym).
2. Prace należy przesłać w dwóch formach: papierowej (trzy egzemplarze drogą
pocztową – vide pkt. 3) oraz elektroniczną (na adres festiwal@liceum.pelplin.pl, najlepiej
w programie pdf lub doc).
3. W załączonej kopercie (opatrzonej tym samym godłem) należy podać: imię, nazwisko,
wiek, adres, nr telefonu, e-mail autora oraz nazwę i adres szkoły (uczelni).
4. Praca powinna być związana z twórczością poetycką, eseistyczną lub naukową ks. Janusza
St. Pasierba.
5. Autorzy tekstów, przesyłając je na konkurs, wyrażają zgodę na ich ewentualną nieodpłatną
publikację, także w formie elektronicznej.
6. Kategoria otwarta - uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych
i studenci szkół wyższych, w tym klerycy wyższych seminariów duchownych,

KATEGORIA VI
PAMIĘĆ O DZIEDZICTWIE KULTUROWYM

1. Kategoria odbywa się pod patronatem Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2. Uczestnik przygotowuje jedną pracę. Należy ją opatrzyć godłem słownym (a nie graficznym).
3. Pracę należy przesłać pocztą tradycyjną w jednym egzemplarzu na adres Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.
4. W załączonej kopercie (opatrzonej tym samym godłem) należy podać: imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, adres e-mail autora oraz nazwę i adres szkoły (uczelni).
5. Praca powinna popularyzować chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe Polski i Europy za pomocą wybranej formy proponowanej przez kulturę popularną, np. gry planszowej, gry komputerowej (w tym wypadku wymaga się jedynie sporządzenia scenariusza gry), innej formy multimedialnej lub wirtualnej, rekonstrukcji, filmu, instalacji, bazy danych, audycji radiowej, albumu, pracy pisemnej albo innej formy upamiętniania dziedzictwa lub wybitnej postaci. Treść pracy może nawiązywać do opowiadania starszych osób o przeszłości, dziejów rodziny, regionu lub ojczyzny. Wyklucza się formy właściwe dla pozostałych kategorii konkursu.
6. Wysoko oceniana będzie kreatywność, pomysłowość uczestników niniejszej kategorii.
7. Kategoria otwarta - uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych
i studenci szkół wyższych, w tym klerycy wyższych seminariów duchownych.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Oprócz części konkursowej odbędą się warsztaty prowadzone przez aktorów, spotkania z poetami, koncerty muzyczne, wykłady, wystawy. Program podany zostanie na stronie internetowej www.zsp.pelplin.pl/ www.liceum.pelplin.pl do 30.04.2020 r.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Członkami jury w poszczególnych kategoriach konkursowych będą aktorzy, reżyserzy, poeci, muzycy, dziennikarze, poloniści.
2. Członkami jury w kategorii Pamięć o dziedzictwie kulturowym będą wskazani przez Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK pracownicy tej jednostki. Członkami jury mogą być także doktoranci Wydziału Nauk Historycznych UMK.
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody (rzeczowe, pieniężne i książkowe) oraz dyplomy, a wśród nich Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Nagrody Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.
4. Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń telefonicznych. Druk zgłoszenia można pobrać ze stron internetowych: www.liceum.pelplin.pl/www.zsp.pelplin.pl
5. Zgłoszenie juweniliów poetyckich i esejów do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatorów oraz wyrażeniem zgody na ewentualne publikowanie tych prac (także w Internecie).
5. Nie będą wysyłane odrębne zaproszenia na konkurs. Otrzymają je jedynie autorzy nagrodzonych wierszy, esejów oraz prac z kategorii Pamięć o dziedzictwie kulturowym.
6. Uczestnicy zainteresowani noclegami i wyżywieniem powinni zgłosić się bezpośrednio do jednego z wymienionych poniżej miejsc:
- Collegium Marianum, Liceum Katolickie im. Jana Pawła II, 83-130 Pelplin, al. Cystersów 2, tel. 58-536-49-32;
- Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1, 83-130 Pelplin, ul. Sambora 5a, tel. 58-536-17-58 (wieloosobowe pokoje w schronisku szkolnym).
7. Udział w warsztatach i wydarzeniach towarzyszących jest bezpłatny.
8. Zgłoszenia niezgodne z regulaminem i dokonane po terminie nie będą przyjmowane.
9. Wszelkich informacji udziela przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Bogdan Wiśniewski (e-mail wispel@wp.pl). Informacje o konkursie znajdują się w Internecie: www.liceum.pelplin.pl/www.zsp.pelplin.pl.

Informacje

Zobacz także

10.05.2016

Spotkanie z Profesor Teresą Dobrzyńską i jej książką "Tekst poetycki i jego konteksty"

Zapraszamy na spotkanie z Profesor Teresą Dobrzyńską i jej książką "Tekst poetycki i jego konteksty", które odbędzie się 3 czerwca (w piątek) o godz. 16.45 w sali 17 gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

19.06.2018

Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością

Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową "Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością", która odbędzie się w dniach 8 i 9 listopada 2018 roku w Warszawie.

22.10.2019

Otwarte konwersatoria poetyckie: Wojciech Kass.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza wszystkich studentów, uczniów, miłośników literatury na otwarte konwersatoria poetyckie poety i prozaika Wojciecha Kassa Dyrektora Muzeum im. Konstantego l. Gałczyńskiego w Praniu.

15.03.2017

Szkoła Języka i Kultury Polskiej „POLLANDO” w Białymstoku

Szkoła Języka i Kultury Polskiej „POLLANDO” przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku po raz trzeci wygrała konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na organizację Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców. Letnia szkoła odbędzie się w dniach od 5 do 25 lipca 2017 r. Na Uniwersytet w Białymstoku przyjedzie 45 stypendystów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyróżniających się studentów lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.