Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 03.11.2016
Termin nadsyłania zgłoszeń: 09.11.2016

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa (Wydział Humanistyczny UKW)

Miejscowości:
Bydgoszcz
Dziedziny:
językoznawstwo
Data ogłoszenia:
03.11.2016

Oczekiwane jest zgłoszenie się osoby posiadającej wykształcenie polonistyczne, posługującej się płynnie językiem polskim (w mowie i piśmie) i znającej strukturę współczesnej polszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów gramatycznego i semantycznego oraz mającej ogólną wiedzę z historii językoznawstwa.

Wskazana jest też znajomość języka obcego niesłowiańskiego (np. niemieckiego lub angielskiego).

Kandydat powinien wykazać się dorobkiem naukowym z zakresu językoznawstwa współczesnego, w tym – dotyczącym poszczególnych działów gramatyki opisowej, semantyki i/lub aksjologii, oraz legitymować się stopniem naukowym dra habilitowanego w zakresie językoznawstwa polonistycznego.

Za konieczne uznaje się doświadczenie w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich z zakresu gramatyki opisowej, semantyki i językoznawstwa ogólnego.

Osoba stająca do konkursu powinna udokumentować swoje osiągnięcia naukowe (przedstawić pełną listę publikacji oraz wystąpień na konferencjach naukowych). Dobrze widziany będzie dorobek w zakresie redagowania bądź współredagowania wydawnictw zbiorowych i/lub czasopism naukowych oraz organizacji bądź współorganizacji konferencji naukowych.

Pożądane jest też wskazanie obszaru językoznawstwa kluczowego w dalszej pracy naukowej (w celu starań o stanowisko profesora nadzwyczajnego).

Kandydat ubiegający się o stanowisko adiunkta jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku

2. Dyplom doktora habilitowanego

3. Życiorys

4. 3 zdjęcia

5. Wykaz publikacji

6. Informacja o udziale w konferencjach naukowych

7. Informacja o kwalifikacjach dydaktycznych

8. Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

9. Oświadczenie potwierdzające, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego będzie podstawowym miejscem pracy kandydata.

Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą o świadomości karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.

Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą brane pod uwagę.

Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokonuje selekcji zgodnej z zarządzeniem Rektora UKW.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, pok. 23, ul. Jagiellońska 11, 85-064 Bydgoszcz

 

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
3 listopada 2016; 07:22 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
27 września 2017; 16:24 (Mariola Wilczak)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.