Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 07.03.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 13.04.2018

Adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Polonistyki, w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polonistycznych

Miejscowości:
Kraków
Dziedziny:
literaturoznawstwo

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA ze stopniem doktora habilitowanego w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polonistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późniejszymi zmianami) i § 163 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie stopnia naukowego,

- wysoka ocena pracy habilitacyjnej (potwierdzona recenzjami),

- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,

- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,

- pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji,

- umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzona opinią kierownika zakładu/katedry (dotyczy kandydata bez habilitacji)

- przynajmniej dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim,

- publikacje książkowe z zakresu komparatystyki literackiej i przekładoznawstwa,

- przynajmniej dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim,

- publikacje książkowe z zakresu komparatystyki literackiej i przekładoznawstwa,

- przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu jednostką prowadzącą działalność naukową i dydaktyczną o profilu międzynarodowym,

- doświadczenie w kierowaniu grantami o profilu międzynarodowym,

- udział w międzynarodowych konferencjach naukowych,

- co najmniej sześciomiesięczne doświadczenie w pracy dydaktycznej lub naukowej na zagranicznej uczelni,

- doświadczenie w prowadzeniu serii wydawniczej.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki UJ, Kraków, ul. Gołębia 16, pok. 45 następujące dokumenty:

1) podanie,

2) życiorys,

3) kwestionariusz osobowy,

4) odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,

5) autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,

6) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

7) informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,

8) recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej,

9) formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

10) opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał, a w przypadku kandydata bez stopnia doktora habilitowanego, również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji,

11) oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

12) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/ kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu.

14) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 13 kwietnia 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2018 r. Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dlakandydatow-pracownikow

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późniejszymi zmianami).

Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Renata Przybylska, Dziekan Wydziału Polonistyki

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.