Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 16.06.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 03.07.2019

Asystent (w zakresie literaturoznawstwa) w Katedrze Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki

Dziedziny:
literaturoznawstwo

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (w zakresie literaturoznawstwa) w Katedrze Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawędoktorską potwierdzoną wysoką oceną,
- przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego.


Dodatkowe wymagania:
- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy magisterskiej również inne liczące się pozycje w zakresie zgodnym z profilem naukowym Katedry Krytyki Współczesnej, przede wszystkim w zakresie: historii literatury polskiej XX i XXI wieku, literatury światowej, kultury popularnej oraz współczesnych badań literacko-kulturowych,
- publikacje wskazujące na stałą aktywność krytycznoliteracką,
- osiągnięcia / czynny udział w ogólnopolskim profesjonalnym życiu naukowym i kulturalnym (konferencje, sympozja, festiwale itp.),
- osiągnięcia / aktywność w sferze organizacji życia naukowego,
- doświadczenie w zakresie dydaktyki uniwersyteckiej pozwalające na prowadzenie zajęć dla studentów z krytyki literackiej, teorii literatury, kultury współczesnej, literatury polskiej i światowej XX i XXI wieku.
- umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzona opinią kierownika zakładu/katedry.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki UJ, Kraków,
ul. Gołębia 16, pok. 45 następujące dokumenty:
1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego,
5. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
6. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
7. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
8. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej kandydata,
9. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
10. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
11. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
12. informację o przetwarzaniu danych osobowych.
Termin rozpoczęcia konkursu: 5 czerwca 2019 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 3 lipca 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 września 2019 r.
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dlakandydatow-pracownikow

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.