Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 03.03.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 08.03.2019

Dokumentalista

Miejscowości:
Wrocław

Nabór pracownika na wolne stanowisko Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Dokumentacyjnym dokumentalista Wymiar: 1 etat, praca od 1 kwietnia 2019 r. Miejsce pracy: Wrocław

Zakres obowiązków:
 Gromadzenie, zabezpieczanie oraz opracowywanie zbiorów (historii mówionej, zdjęć, archiwaliów, materiałów audiowizualnych, pamiątek) i innych obiektów pozyskanych przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość",
 Prowadzenie ewidencji akcesji oraz dokumentacji zbiorów,
 Obsługa korzystających z Pracowni Naukowej Ośrodka,
 Realizacja projektów dokumentacyjnych i digitalizacyjnych Ośrodka,
 Kreowanie i realizacja projektów i działań związanych z popularyzacją zasobu Ośrodka,
 Realizacja kwerend archiwalnych,
 Realizacja działań związanych z popularyzowaniem i badaniem powojennej historii Wrocławia i Dolnego Śląska,
 Kontrola parametrów mikroklimatu powietrza w magazynach archiwalnych Ośrodka oraz eksponatów na wystawie głównej w CHZ,
 Porządkowanie i przygotowanie do archiwizacji spraw ostatecznie zrealizowanych i zamkniętych,
 Wykonywanie prac porządkowych w magazynach archiwalnych.


Wymagania niezbędne:
 Wykształcenie wyższe – kierunku historia lub pokrewnego,
 Doświadczenie w pracy w archiwum historycznym lub muzeum,
 Znajomość pakietu MS Office (Word, Excell, Access), umiejętność posługiwania się komputerem,
 Znajomości obsługi programów do obróbki cyfrowej plików dźwięko
 Znajomość podstawowych wymogów związanych z bezpieczeństwem zbiorów (sposoby zabezpieczania, warunki przechowywania),
 Dobre zarządzanie czasem, umiejętność koordynacji różnych zadań w tym samym czasie,
 Umiejętność tworzenia krótkich tekstów na temat realizowanych zadań,
 Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, dokładność, sumienność,
 Samodzielność i dokładność w realizacji powierzonych zadań, umiejętność pracy pod presją czasu.


Wymagania pożądane:
 Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w mowie i piśmie,
 Wiedza z zakresu historii najnowszej Wrocławia i Dolnego Śląska,
 Doświadczenie w pracy z archiwalnymi / muzealnymi bazami danych,
 Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej, organizacji projektów naukowo-badawczych i dokumentacyjnych.


Oferujemy:
 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 Pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 Możliwość rozwoju osobistego i zdobycia doświadczenia,
 Dobrą atmosferę pracy i przyjazny zespół,
 Dostęp do programu Multisport oraz programu medycznego ENEL-MED,
 Dostęp do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Wymagane dokumenty:
 list motywacyjny,
 życiorys (CV) zawierający co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, adres do korespondencji, wykształcenie (ze wskazaniem stopni i tytułów naukowych oraz uczelni, które je nadały), informacje o doświadczeniu zawodowym,
uprawnieniach i dodatkowych umiejętnościach,
 można załączyć: referencje oraz spis dokumentów i dyplomów poświadczających zdobyte wykształcenie i doświadczenie,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. rok 2018, poz. 1000),
 oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb obecnej oraz przyszłych rekrutacji;
 oświadczenie o zgodności informacji zawartych w załączonych dokumentach ze stanem faktycznym.


W przypadku przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego, będziecie Państwo objęci postanowieniami
art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016). Wypełniając wynikające stąd obowiązki, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pamięć i Przyszłość z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 184, kod pocztowy 53-235, adres e-mail: sekretariat@zajezdnia.org,
tel. (+48) 71 715 96 00;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zajezdnia.org;
3. Przetwarzanie dokonywane jest w celu przeprowadzenia aktualnej i przyszłych rekrutacji, w oparciu
o Pani/Pana zgodę, tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty biorące udział w rekrutacji po stronie
administratora oraz uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane mogą być profilowane przy użyciu częściowo lub całkowicie zautomatyzowanych
systemów, w celu selekcji kandydatów w trakcie procesu rekrutacyjnego;
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji lub 2 lat w przypadku
możliwości wykorzystania ich w przyszłych rekrutacjach;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi
do organu nadzorczego;
8. W zakresie objętym przepisami określającymi wymogi zatrudnienia przetwarzanie jest niezbędne dla
celów rekrutacji. W pozostałym zakresie przetrwanie oparte jest na wyrażonej zgodzie, która może być
w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania. Cofnięcie
zgody może jednak w określonych przypadkach oznaczać brak możliwości kontynuacji postępowania
rekrutacyjnego.


Miejsce i termin składania ofert: komplet dokumentów w wersji elektronicznej prosimy przesłać
na adres mailowy: rekrutacja@zajezdnia.org do 8 marca 2019 r. (włącznie) wpisując w tytule
wiadomości „Rekrutacja na dokumentalistę Centrum Dokumentacyjnego”, a w treści maila
oświadczenie o zgodności informacji zawartych w załączonych dokumentach ze stanem faktycznym

Informacje

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.