Biuletyn Polonistyczny

Osoba

15.03.2020

dr Oksana Lozynska

Dziedziny: Językoznawstwo, Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa
Docent w Katedrze Filologii Polskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki

Językoznawca. We wrześniu 2014 roku obroniła w Instytucie Językoznawstwa imienia O.O. Potebni Narodowej Akademii Nauk Ukrainy pracę doktorską pod tytułem „Polska kinematyczna frazeologia na określenie emocji: struktura, semantyka, funkcjonowanie” (specjalność 10.02.03 – języki słowiańskie), uzyskała stopień naukowy kandydata nauk filologicznych. Promotorem pracy naukowej była dr Ałła Krawczuk, Kierownik Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki. Od 2015 roku pracuje w Katedrze Filologii Polskiej na stanowisku docenta. Prowadzi coroczne zajęcia z języka polskiego i językoznawstwa polonistycznego (dyscypliny: morfologia, słowotwórstwo, leksykologia, frazeologia, kultura języka polskiego, podstawowe tendencje rozwoju języka polskiego, język polski biznesu, aktualne problemy językoznawstwa polskiego, teoria i praktyka tłumaczenia) ze studentami filologii polskiej (II–VI rok studiów) Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki. Brała udział w sesji „Lingwistyka korpusowa” (maj–czerwiec 2007) zorganizowanej przez Międzynarodową Szkołę Humanistyczną (MSH) w Warszawie (Polska), w ХVI warsztatach polonistycznych organizowanych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prowadzonych w Cieszynie (Polska) (sierpień 2007). Niejednokrotnie odbywała staże naukowe w Warszawie przy Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej oraz Uniwersytecie Warszawskim (październik–grudzeń 2007 r.; czerwiec–lipiec 2008, lipiec i listopad 2010, kwiecień i maj 2012 r.), przy Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” oraz Uniwersytecie Warszawskim jako stypendystka Kasy im. Józefa Mianowskiego FPN (czerwiec-lipiec 2009 r. i październik 2011 r.). W latach 2008-2009 ukończyła Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Śląskiego. Uczestniczyła w Kongresach Polonistycznych (Kraków, 2008; Opole, 2012), międzynarodowych kolokwiach sławistycznych (corocznie).

Zainteresowania naukowe dotyczą głównie frazeologii, komunikacji niewerbalnej, lingwistyki kognitywnej, lingwistyki korpusowej, psychologii.

Dorobek naukowy: to 24 artykuły i 2 tezy referatu opublikowane w czasopismach naukowych, wśród których osiem artykułów opublikowano w czasopismach polskich, np.:

Między mimiką a frazeologią. Polskie frazeologizmy kinematyczne na określenie emocji gniewu, [w:] Polonistyka bez granic. Tom 2: Glottodydaktyka polonistyczna – współczesny język polski – językowy obraz świata, red. Ryszard Nycz, Władysław Miodunka, Tomasz Kunz, Kraków 2010, s. 331–340;

Jak Polacy patrzą spode łba? Frazeologizm a znak mimiczny patrzeć spode łba w korpusach tekstów języka polskiego, „Postscriptum”, Katowice 2009, Z. 1 (3), s. 153–165;

Mimiczny portret strachu w polskiej i ukraińskiej frazeologii kinematycznej, „Język Polski”, Kraków, 2013, Z. 3, T. XCIII, s. 186–195.

Publikace dostępne w wolnym dostępie:

JJak Polacy patrzą spode łba? Frazeologizm a znak mimiczny patrzeć spode łba w korpusach tekstów języka polskiego, „Postscriptum”, Katowice 2009, Z. 1 (3), s. 153–165, http://www.postscriptum.us.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/12-%C5%81ozinska.pdf

Фразеологічна одиниця kręcić nosem i її функціонування в корпусах текстів польської мови / Лозинська О. // Проблеми слов’янознавства: зб. наук. праць. ― Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – Вип. 58. – С. 221-230, http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/slavonic/article/viewFile/2393/2544;

Лозинська О.Г. Концептуалізація емоції радості у польській кінематичній фразеології / Оксана Лозинська // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2010. – Вип. 59. – С. 252–258, prima.lnu.edu.ua/slavistyka/n59/026.pdf;

Лозинська О.Г. Інновації-заміни у польській кінематичній фразеології на позначення емоцій / Оксана Лозинська // Київські полоністичні студії. – К. , 2011. – Т. XVIII. – С. 423–428, http://philology.knu.ua/files/library/polonist/18/73.pdf;

Лозинська О.Г. Інновації-розширення в польській кінематичній фразеології на позначення емоцій та поведінки людини / Лозинська О.Г. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : пам’яті ак. Л. Булаховського : зб. наук. пр. – К., 2012. – Вип. 17. – С. 72–80, http://philology.knu.ua/library/zagal/Komparatyvni_doslidzhenna_17_2012/072_080.pdf;

Лозинська О.Г. Інновації-регуляції польських кінематичних фразеологізмів на позначення емоцій / Оксана Лозинська // Вісник Львівського університету. Сер. філологічна. – Львів, 2012. – Вип. 56. – Частина 1. – С. 189–197, http://old.philology.lnu.edu.ua/visnyk/56_1_2012/2012_56(1)_Lozynska.pdf;

Лозинська О.Г. Контекстуальні інновації польських кінематичних фразеологізмів на позначення емоцій / Оксана Лозинська // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 177–185, http://prima.lnu.edu.ua/slavistyka/n61/019.pdf;

Łozińska O. Mimiczny portret strachu w polskiej i ukraińskiej frazeologii kinematycznej / Oksana Łozińska // Język Polski. – Kraków, 2013. – Z. 3. – T. XCIII. – S. 186–195, https://jezyk-polski.pl/pl/archiwum/z-3-2013/.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.