Projektów na stronie
Sortuj według

Edycja krytyczna pism wszystkich Bolesława Prusa

28.02.2012 | Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka | Tekstologia i edytorstwo
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

"Edycja Krytyczna Pism Wszystkich Bolesława Prusa" jest międzyinstytucjonalnym projektem badawczym, realizowanym pod auspicjami Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Naukową ambicją ucze...

Polskie serie przekładowe wierszy Walta Whitmana. Monografia wraz z antologią przekładów

12.06.2011 | Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne | Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
Uniwersytet Szczeciński

Projekt pozwolił na wypracowanie nowej metody badania przekładów i ich funkcjonowania w literaturze narodowej oraz doprecyzowanie używanego dotychczas w polskiej translatologii pojęcia "seria przekładowa". Zostało ono uzupełnione o dwa nowe termi...

Komedia według Skamandrytów

13.02.2014 | Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka | Teatrologia i sztuki performatywne (aktorstwo, taniec i in.) | Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
Akademia im. Jana Długosza

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs SONATA 5; nr UMO-2013/09/D/HS2/02773).

Opis paradygmatyczny polskich frazeologizmów czasownikowych. Słownik elektroniczny

13.02.2014 | Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna | Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Projekt badawczy finansowany przez NCN w latach 2014-2017. Realizowany projekt naukowy wpisuje się w badania nad gramatyką współczesnej frazeologii i nad automatycznym przetwarzaniem polszczyzny. Jego głównym celem...

Polska rozmowa urzędowa. Konwersacyjna i dyskursywna analiza komunikacji urzędnik-klient

30.08.2012 | Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Grant finansowany przez NCN w latach 2012-2014. Celem projektu była analiza rozmów prowadzonych między obywatelami a urzędnikami w Polsce. Rozmowy w urzędzie toczą się w określonych ramach komunikacyjnych oraz s...

Wyszukiwanie
* *

Nie mogę uzyskać dostępu
do swojego konta
Pomoc

utwórz konto