Полонистический бюллетень

Конкурс

NCK | NCK
Дата размещения: 05.04.2020
Подача завок до: 20.04.2020

Kultura w sieci

Учреждения:

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do składania wniosków w konkursie, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line, jak również rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci.

Program stanowi wsparcie sektora kultury w związku z utrudnianiami wynikającymi z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemii. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 1 maja do 30 października 2020 roku.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 100% budżetu zadania. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł, maksymalna 150 000 zł. Wnioski składa się wyłącznie poprzez system EBOI.

Zgodnie z regulaminem wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej, może być udzielone w ramach programu osobie prawnej i jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w tym:

- samorządowym instytucjom kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych;

- organizacjom pozarządowym i fundacjom;

- kościołom i związkom wyznaniowym oraz ich osobom prawnym;

- podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego; pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji następujących rodzajów zadań:

- warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury;

- wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami; udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami); wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury;

- udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych;

- tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury;

- tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki).

Co ważne, wszystkie materiały powstałe w ramach realizacji zadań muszą być zgodne z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Beneficjent będzie zobowiązany do udostępnienia utworów powstałych podczas realizacji zadania na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (BYSA), a także do przekazania ich celem publicznego udostępnienia na portalu Kultura Dostępna, prowadzonego przez NCK lub podmiotowej stronie NCK. Z dniem przekazania Beneficjent udziela NCK niewyłącznej, bezterminowej i niewypowiadalnej licencji do publicznego udostępnienia przekazanego utworu na portalu Kultura Dostępna lub podmiotowej stronie NCK. Wykluczona jest odpłatna dystrybucja materiałów powstałych w ramach zadania w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu. W ramach programu nie jest możliwe finansowanie działań obejmujących część prac nad realizacją publikacji i nagrań, w wyniku których w terminie realizacji zadania nie powstanie finalna publikacja/nagranie.

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах