Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 18.09.2017 - 19.09.2017
Дата размещения: 23.04.2017

Badania porównawcze nad językiem i kulturą - brudne, odrażające, niechciane

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Poznań
Организаторы:

Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaprasza do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji z cyklu: Badania porównawcze nad językiem i kulturą, która odbędzie się w dniach 18-19 września 2017 r. w Poznaniu pod hasłem: brudne, odrażające, niechciane.

Celem konferencji jest spojrzenie na problematykę badań porównawczych w obszarze językoznawstwa, literaturoznawstwa, wiedzy o kulturze oraz nauk społecznych. Szerokie spektrum poruszanych zagadnień zarysuje stan obecnych badań nad kulturą i zachęcać będzie do dyskusji dotyczącej ich przyszłości. Konferencja będzie okazją do podzielenia się wynikami badań obejmujących różne języki i kultury. 

Przewidujemy prezentację 20 minutowych referatów obejmujących następujące obszary:

Językoznawstwo

 • Zakazane w języku, zakazane języki
 • Niepożądane w tradycji leksykograficznej dawniej i dziś
 • Słowa niechciane w różnych sferach komunikacji
 • Tabu językowe
 • Pomijane w przekładach

Sztuka i literatura

 • Odrzucenie jako motyw w literaturze i sztuce
 • Estetyka środków wyrazu
 • Brudne kino

Wiedza o kulturze i nauki społeczne

 • Wykluczenie w kulturze i społeczeństwie
 • Internet jako źródło nowej estetyki
 • Artefakty kultury
 • Mit i folklor

Sekcje specjalne

 • Wszczepy kultury
 • Wydzieliny kultury
 • Niechciane w słowniku

Referaty wygłoszone w ramach trzech specjalnych sesji tematycznych pod hasłem wszczepy kultury, wydzieliny kultury oraz niechciane w słowniku będą punktem wyjścia do przygotowania oddzielnych monografii tematycznych.

Abstrakty nie dłuższe niż 400 słów, w jednym z języków roboczych konferencji (tj. polskim, angielskim lub rosyjskim) wraz z wypełnionym zgłoszeniem prosimy przesyłać w formacie .doc/.docx na adres e-mail: ijconferencepoznan@gmail.com do dnia 31 maja 2017 roku. Potwierdzenia akceptacji referatu, po ocenie abstraktów przez komitet naukowy, zostaną wysłane przez organizatorów do dnia 12 czerwca 2017.

Opłata konferencyjna dla uczestników wynosi 350 PLN/85 EUR i obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy obiadowe i kawowe oraz publikację wybranych referatów. Nie ma możliwości wniesienia opłaty konferencyjnej na miejscu. Po spełnieniu wymogów redakcyjnych oraz uzyskaniu pozytywnych recenzji poszczególne artykuły zostaną opublikowane w monografii wieloautorskiej. Teksty w języku rosyjskim, po spełnieniu wymogów, mogą zostać opublikowane w czasopiśmie naukowym Studia Rossica Posnaniensia.

Opłata konferencyjna dla osób towarzyszących wynosi 150 PLN/40EUR i obejmuje przerwy obiadowe i kawowe.

Wszelkie inne koszty (przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie medyczne) ponoszą uczestnicy lub instytucje delegujące.

Komitet programowy

prof. UAM dr hab. Michael Abdalla (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

prof. UAM dr hab. Elena Czaszczyna (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

prof. Natalia Drannikova (Północny (Arktyczny) Uniwersytet Federalny im. M. Łomonosowa, Archangielsk, Rosja)

dr hab. Liana Goletiani (Universitá degli Studi di Milano, Włochy)

dr hab. Natalia Netchunajeva (Uniwersytet Talliński, Estonia)

prof. UAM Thuat Nguyen Chi (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

prof. Aleksandr Pigin (Instytut Języka, Literatury i  Historii Karelskiego Centrum Rosyjskiej Akademii Nauk (Pietrozawodsk) oraz Instytut Literatury Rosyjskiej RAN (Sankt Petersburg))

prof. UAM dr hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Komitet organizacyjny (Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą UAM)

prof. UAM dr hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl – przewodnicząca

dr Swietłana Gaś

dr Dorota Kalecińska

dr Marta Mazurek

dr Jowita Niewulis-Grablunas (Zakład Bałtologii UAM)

dr Justyna Prusinowska (Zakład Bałtologii UAM)

dr Sandra Wawrzyniak

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

2nd International Conference 

Comparative Studies of Language and Culture: Dirty, Repulsive, Unwanted 

18-19 September, 2017

Poznań, Poland

                                                          

Department of Comparative Culture Studies and Institute of Linguistics at Adam Mickiewicz University are announcing the 2nd International Conference on Comparative Studies of Language and Culture, titled Dirty, Repulsive, Unwanted, which will be held on 18-19 September, 2017 in Poznań, Poland.

The Conference will provide an opportunity to present insights on comparative research on language, literature and culture studies. We hope that the broad spectrum of the issues discussed will help outline current research on culture and inspire discussion on its future. The conference will also provide an opportunity for Participants to share results of their research on different languages and cultures.

The following list contains some potential topics to be addressed in 20-minute paper presentations:

Linguistics

 • Forbidden in language, forbidden languages
 • Unwanted in lexicography
 • Unwanted words in various spheres of communication
 • Taboo language
 • Omitted in translation 

Literary studies

 • Rejection as motif in literature and art
 • Aesthetics of artistic expression
 • Dirty, Repulsive, Unwanted in cinema

Culture and social studies

 • Exclusion in culture and society
 • Internet as source of new aesthetics
 • Artefacts of culture
 • Myth and folklore

Special sessions

 • Cultural implants
 • Excretions / secretions of culture
 • Unwanted in dictionaries

Papers prepared for special sessions can be included in separate, thematic publications.

 

Abstracts (up to 400 words) in one of the conference languages (Polish, English or Russian) together with application forms in .doc/.docx formats should be sent to: ijconferencepoznan@gmail.com by May, 31st 2017.

Notification of acceptance will be sent by 12.06.2017.

Conference fee for Participants is 350 PLN/85 EUR and includes conference materials, coffee and lunch breaks and the publication of selected papers. Please note that the conference fee must be paid in advance. There is no possibility of payment at the arrival. When accepted by publishers and after receiving positive reviews, the articles will be published in the Conference Proceedings. Papers written in Russian might be published in Studia Rossica Posnaniensia if accepted by publisher and after receiving positive reviews.

Conference fee for Guests is 150 PLN/40EUR and includes coffee and lunch breaks.

Costs of accommodation, transportation and medical insurance must be arranged separately by Participants or Institutions.

 

Conference Programme Committee

prof. UAM, dr hab. Michael Abdalla (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)

prof. UAM, dr hab. Elena Czaszczyna (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)

prof. Natalia Drannikova (Arkhangelsk, Russia)

dr hab. Liana Goletiani (Universitá degli Studi di Milano, Italy)

dr hab. Natalia Netchunajeva (Tallinn University, Estonia)

prof. Aleksandr Pigin (Institute of Russian Literature (the Pushkin House), Russian Academy of Sciences (Saint Petersburg), Institute of Linguistics, Literature and History. Karelian Research Centre. Russian Academy of Sciences (Petrozavodsk))

prof. UAM, dr hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)

prof. zw. dr hab. Piotr Wierzchoń (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)

 

Conference organizers (Department of Comparative Culture Studies, Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University)

prof. UAM dr hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl - chairwoman

dr Swietłana Gaś

dr Dorota Kalecińska

dr Marta Mazurek

dr Jowita Niewulis-Grablunas (Baltic Studies Department)

dr Justyna Prusinowska (Baltic Studies Department)

dr Sandra Wawrzyniak

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

II Международная конференция

Сравнительные исследования языка и культуры

18-19 сентября 2017

Познань, Польша

 

Кафедра сравнительных исследований культуры Института языкознания Университета им. А. Мицкевича в Познани приглашает принять участие во II Международной конференции Сравнительные исследования языка и культуры, которая состоится 18-19 сентября 2017 года в Познани. Лейтомотив конференции 2017 года — все, что в культуре, языке, литературе связано с негативными коннотациями ('нечистое', 'неприятное', 'нежелательное').

 Цель конференции - обзор проблематики сопоставительных исследований в области языкознания, литературоведения и наук о культуре. Широкий спектр рассматриваемых вопросов позволит определить современное состояние сопоставительных исследований языка и культуры и задуматься о будущем развитии данных областей науки. Конференция предоставит возможность поделиться результатами научных работ, посвященных сравнительному изучению разных языков и культур.

 

Предполагается работа следующих секций: 

Языкознание

 •  «Сказать нельзя...» Запреты в языке, запрет языка
 • Неприемлемое и немодное в современной и исторической лексикографии
 • Функциональная стилистика
 • Табуированная лексика и эвфемизмы в разных языках, культурах, эпохах
 • Потери в переводе

Литература и искусство 

 • Мотив непринятия в литературе и искусстве
 • Художественная эстетика
 • Нечистое, неприятное, нежелательное в кино

Науки о культуре

 •  Исключение из общества и культуры
 • Интернет как источник новой эстетики
 • Артефакты культуры
 • Мифология
 • Традиционный и современный фольклор

Специальные тематические секции

 • Импланты культуры
 • Выделение (экскреция) культуры
 • Неприемлемое в лексикографии

Доклады, прочтенные в рамках специальных секций, могут быть изданы в отдельных коллективных монографиях.

Выступление с докладом не должно превышать 20 минут (+10 минут дискуссия). Рабочие языки конференции: польский, английский, русский.

Аннотацию (макс. 400 слов) на одном из рабочих языков конференции и заполненную заявку следует отправить в формате .doc/.docx по адресу электронной почты: ijconferencepoznan@gmail.com до 31 мая 2017 года. Решение научного комитета о включении доклада в программу будет сообщено до 12.06.2017.

Оргвзнос для участников конференции составляет 350 PLN/85 EUR и включает в себя материалы конференции, обеды, кофе-паузы и публикацию избранных статей. Оплату следует произвести после получения подтверждения о включении доклада в программу, но до начала конференции. Заочное участие не предусмотрено.

По итогам конференции планируется публикация статей, прошедших процедуру рецензирования, в коллективной монографии. Статьи на русском языке, соответствующие профилю журнала и получившие положительные рецензии, могут быть опубликованы в журнале Studia Rossica Posnaniensia.

Взнос для лиц, сопровождающих участников конференции, составляет 150 PLN/40EUR и включает в себя обеды и кофе-паузы.

Остальные расходы, связанные с проживанием, проездом, питанием и медицинской страховкой, оплачивают сами участники или командирующие стороны.

 

Международный программный комитет

д-р Михаэль Абдалла (Университет имени Адама Мицкевича в Познани, Польша)

проф. д-р Петр Вежхонь (Университет имени Адама Мицкевича в Познани, Польша)

д-р наук Лиана Голетиани (Миланский государственный университет, Италия)

проф. д-р наук Наталья Дранникова (Северный (Арктический) федеральный университет им. М. Ломоносова, Архангельск, Россия)

д-р наук Наталья Нечунаева (Таллиннский университет, Эстония)

проф. д-р наук Александр Пигин (Российская академия наук, Петрозаводск, С-Петербург, Россия)

проф. д-р наук Эва Стрычинска-Годыль (Университет имени Адама Мицкевича в Познани, Польша)

проф. д-р наук Елена Чащина (Университет имени Адама Мицкевича в Познани, Польша)

 

Оргкомитет (Кафедра сравнительных исследований культуры Университета им. А. Мицкевича)

проф. д-р наук Эва Стрычинска-Годыль — председатель

д-р наук Сандра Вавжиняк

д-р наук Светлана Гась

д-р наукДорота Калецинска

д-р наук Марта Мазурек

д-р наук Йовита Невулис-Граблюнас (Кафедра балтистики)

д-р наук Юстына Прусиновска (Кафедра балтистики)

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
31.05.2017 21:30
Оплата:
350 PLN/85 EUR (dla osób towarzyszących 150 PLN/40EUR)

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах