Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 07.12.2018 - 08.12.2018
Дата размещения: 27.05.2018

Języki i dialekty na pograniczach, kresach i peryferiach. In memoriam Professoris Slavomiri Gala

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Łódź
Организаторы:
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые, Доктора

Jest to druga konferencja z cyklu Język – region – kultura. Pragniemy ją dedykować pamięci zmarłego 11 grudnia 2013 r. Profesora Sławomira Gali, językoznawcy, pierwszego kierownika Katedry Dialektologii Polskiej, długoletniego redaktora naczelnego „Rozpraw Komisji Językowej ŁTN”, inicjatora wielu konferencji naukowych.

Szczególnym obiektem zainteresowań naukowych Profesora Sławomira Gali były: antroponimia, pogranicza dialektalne oraz słowotwórstwo w gwarach. Jego prace wpisują się w tradycję łódzkiej szkoły dialektologicznej stworzonej przez Profesora Karola Dejnę.

W nawiązaniu do problematyki naukowej podejmowanej przez autora Małopolsko-śląsko-wielkopolskiego pogranicza językowego zapraszamy do dyskusji na temat sytuacji językowej panującej na pograniczach etniczno-językowych (w tym na dawnych Kresach Wschodnich rozumianych jako swoisty typ pogranicza), na pograniczach dialektalnych oraz na terenach peryferycznych. Zakładamy, iż problematyka ta rozpatrywana będzie zarówno w odniesieniu do polszczyzny, jak też innych języków etnicznych, rozważania przyjmą zaś formę bądź to ujęć teoretyczno-metodologicznych, bądź też badań materiałowych.

Proponujemy, aby wystąpienia dotyczyły następujących zagadnień:  

  • problem koegzystencji języków etnicznych (języków literackich lub gwar) na terenach pogranicznych, kontakt językowy, wielojęzyczność, przełączanie kodów, interferencje językowe, zapożyczenia, świadomość językowa mieszkańców pogranicza,
  • historia i współczesność pograniczy językowo-kulturowych, dynamika zmian na pograniczach, dawne i nowe pogranicza językowo-kulturowe,
  • języki mniejszości w otoczeniu obcym,
  • polszczyzna kresowa dawniej i dziś,
  • specyfika systemowo-leksykalna gwar na pograniczach dialektalnych, problem ostrości granic dialektalnych, gwary przejściowe i gwary mieszane,
  • nazwy własne na pograniczach,
  • metodologia badań języków i dialektów na pograniczach.

Celem konferencji jest wymiana myśli, obserwacji i wyników badań teoretycznych i empirycznych dotyczących statusu i funkcjonowania języków literackich i gwar  w warunkach pogranicza (etnicznego bądź dialektalnego) w powiązaniu z tłem historycznym, społecznym, politycznym i kulturowym.

Konferencja odbędzie się w dniach 7–8 grudnia 2018 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź).

Zgłoszenia w postaci wypełnionej karty prosimy nadsyłać do 30 czerwca 2018 r. drogą elektroniczną na adres: jezykregionkultura@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres:

Dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek

Wydział Filologiczny
Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru spośród zgłoszonych propozycji. Informacja o przyjęciu zgłoszenia zostanie przesłana do 15 lipca 2018 r.

Przewidziany czas wystąpienia to 20 minut.

Artykuły na podstawie wygłoszonych referatów – po uzyskaniu pozytywnych recenzji – zostaną opublikowane w kolejnych tomach czasopisma „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”.

Językami konferencji będą: język polski i inne języki słowiańskie, języki kongresowe.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. Pokrywa ona koszty materiałów konferencyjnych, wyżywienia (dwóch obiadów, uroczystej kolacji w pierwszy dzień konferencji i przerw kawowych), udziału w imprezach towarzyszących oraz druku publikacji. Opłata nie obejmuje kosztów noclegów oraz śniadań. W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi.

Информация

Адрес:
Kopcińskiego 16/18, Łódź
Подача заявок для докладчиков до:
30.06.2018
Оплата:
400 zł
Дата размещенияСкачать:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах