Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 27.11.2019 g.09:00 - 28.11.2019 g.15:00
Дата размещения: 23.11.2019

Oświecenie nieoświecone. Poza normą i modą

Serdecznie zapraszamy na konferencję, którą Pracownia Literatury Oświecenia organizuje we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod patronatem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

PROGRAM

Ś r o d a , 2 7  l i s t o p a d a

9.00-9.30 Kawa i rejestracja Referentów

M e d y c y n a  i  d i e t e t y k a  p o z a  n o r m ą  o ś w i e c e n i o w ą

9.30-11.10 Jarosław Dumanowski: „Prezerwatywy zdrowia ten wiersz Ci opowie”. Dietetyka humoralna w Polsce w XVIII wieku
Ewa Danowska: Medycyna wówczas nowoczesna. ,,Dziennik zdrowia dla wszystkich stanów” (1801-1802)
Magdalena Patro-Kucab: Choroby i ich objawy oraz troska o zdrowie na kartach listów Alojzego Felińskiego
Maria Janoszka: Od dziwności Europy Wschodniej do niezwykłych schorzeń, czyli oblicza inności w „Pamiętnikach” doktora Józefa Franka
Agnieszka Jakuboszczak: O łysinie, spiekłej krwi i ulu. Zainteresowanie żywymi martwym ciałem w XVIII wieku

11.10-11.30 D y s k u s j a

11.30-12.00 P r z e r w a  k a w o w a

O b y c z a j o w o ś ć   n a   g r a n i c y   n o r m  i  mó d   w   X V I I I   w i e k u

12.00-13.40 Bożena Popiołek: Rzeszowski dwór Joanny de Stein i Jerzego Ignacego Lubomirskiego, chorążego wielkiego koronnego - na pograniczu epok i mód
Urszula Kicińska: Funkcjonowanie majątków szlacheckich w świetle instrukcji gospodarczych pozostawionych przez wdowy-właścicielki
Dariusz Rolnik: Obraz „wsi” czasów stanisławowskich (1764-1795). Między ideą a pragmatyzmem
Bernadetta Manyś: Zasady i normy zachowania uczniów i towarzyszy wileńskich w świetle statutów cechowych z XVIII wieku
Paweł Pluta: Czy Józef Maksymilian Ossoliński był botanikiem?

13.40-14.00  D y s k u s j a

14.00-15.00  L u n c h

D u c h o w o ś ć  n a  p o g r a n i c z u  e p o k  i  m ó d
15.00-16.20 Filip Wolański: Świt oświecenia czy zmierzch baroku - jezuickie kaznodziejstwo Kacpra Balsama
Justyna Małysiak: Interwencje świata nadprzyrodzonego w losy państwa i prostego człowieka. O przekonaniach na temat Boga i losu w kaznodziejstwie II poł. XVIII wieku
Magdalena Ślusarska: Książeczki jubileuszowe jako gatunek w formie kolekcji i ich tekstowe realizacje w XVIII stuleciu
Walentyna Łoś: Między tradycją a racjonalizacją: postawa wyższego kleru unickiego wobec zjawiska nowych ikon cudownych
16.20-16.40  D y s k u s j a
16.40-17.10  P r z e r w a  k a w o w a
17.30-18.30 Zebranie Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym
18.30 Poczęstunek Organizatorów i Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

C z w a r t e k , 2 8  l i s t o p a d a

9.00-9.30 K a w a

P o z a  n o r m ą  i  m o d ą  w  l i t e r a t u r z e  i  s z t u c e

9.30-11.10 Aleksandra Norkowska: „Zostawmy modę zrodzonym do niej”. Niemodni oświeceni o życiu w wielkim świecie
Danuta Kowalewska: „Twój gust nie jest moim”. Postaci i tematy niemodne w oświeceniu
Michał Bajer: Porażki Osińskiego. Poza normą „społecznego ja” pisarza późnego oświecenia
Gabriela Juranek: Polonezka, bankructwo, arszenik. Przemilczana historia robe à la polonaise (1772-1785)
Agata Roćko: Literackie obrazy oświeceniowej galantomanii

11.10-11.30 D y s k u s j a

11.30-12.00 P r z e r w a  k a w o w a

N o r m a t y w i z m  o ś w i e c e n i a ?

12.00–13.00 Agnieszka Słaby: Oświeceniowy zmierzch pompa funebris?
Adam Kucharski: Prasa drugiego obiegu – informacje z pierwszej ręki. Gazety pisane polskiego oświecenia
Magdalena Górska: Niekanoniczne fascynacje Egiptem polskich oświeconych
13.00-13.20 D y s k u s j a
13.20-13.50 L u n c h
13.50-14.50 Jolanta Kowal: Z perspektywy uczniów Hipokratesa. Przyczynki do obrazu życia literackiego po rozbiorach na podstawie pamiętników Stanisława Morawskiego i Antoniego Rollego
Zofia Rejman i Małgorzata Nesteruk: Pisanie Wolterem. O mickiewiczowskich przekładach powiastek dydaktycznych
Regina Jakubenas: „I podobny jest Paryż do Sodomy i Gomory, niż do Aten i inszych miast mądrych greckich, egipskich i włoskich” – ludzie Oświecenia w listach z Paryża ks. Remigiusza Kossakowskiego
14.50-15.15 D y s k u s j a
Z a k o ń c z e n i e   k o n f e r e n c j i

Информация

Адрес:
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa
Дата размещенияСкачать:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах