Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 06.03.2018
Заявки принимаются до: 29.03.2018

Adiunkt (językoznawstwo)

Местность:
Bydgoszcz
Области:
językoznawstwo

Ze względu na ramy filologii polskiej oczekiwane jest zgłoszenie ze strony osoby posiadającej kwalifikacje polonistyczne, posługującej się płynnie językiem polskim (w mowie i piśmie) i rozumiejącej (w ujęciu historycznym) przeobrażenia polszczyzny.

Wymaga się także doświadczenia w dialektologicznych badaniach terenowych ze szczególnym uwzględnieniem regionu kujawsko-pomorskiego, umiejętności badania przejawów regionalizmu, świadomości językowej mieszkańców wsi oraz wykazywania wartości kulturowej gwar dzisiaj (gwara jako element tożsamości regionalnej)

Kandydat powinien wykazać się znacznym już dorobkiem naukowym z zakresu dialektologii, w tym – dotyczącym świadomości językowej obecnych mieszkańców wsi i tzw. przełączania kodu językowego.

Wskazana jest znajomość języka niemieckiego, z uwagi na dość znaczną liczbę germanizmów w gwarach regionu kujawsko-pomorskiego.

W zakresie dydaktyki za konieczne uznaje się doświadczenie w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich z zakresu językoznawstwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć o charakterze dialektologicznym i etnolingwistycznym.

W zakresie pracy naukowej oczekiwane jest przedstawienie dokumentującej osiągnięcia naukowe pełnej listy publikacji oraz wystąpień na konferencjach naukowych; pożądane będzie także legitymowanie się redakcją bądź współredakcją naukową książek zbiorowych oraz organizacją bądź współorganizacją konferencji naukowych.

Pożądane jest też wskazanie obszaru językoznawstwa, kluczowego w pracy naukowej (nad rozprawą habilitacyjną).

Kandydat ubiegający się o stanowisko adiunkta jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku

2. dyplom doktorski

3. życiorys

4. 3 zdjęcia

5. wykaz publikacji

6. informacja o udziale w konferencjach naukowych

7. informacja o kwalifikacjach dydaktycznych

8. Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

9. Oświadczenie potwierdzające, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego będzie podstawowym miejscem pracy kandydata.

10. Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą o świadomości karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.

Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą brane pod uwagę. Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokonuje selekcji zgodnej z zarządzeniem Rektora UKW Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, pok. 23, ul. Jagiellońska 11, 85-064 Bydgoszcz

Информация

Дата размещения:
6 марта 2018; 23:58 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
6 марта 2018; 23:58 (Sylwia Pikula)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах