Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 17.08.2018
Заявки принимаются до: 14.09.2018

Adiunkt (Teoria widowiska teatralnego)

Местность:
Bytom
Области:
teatrologia

Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie ogłasza w dniu 3 sierpnia 2018 r. konkurs na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych w niepełnym wymiarze czasu pracy do prowadzenia przedmiotów Teoria widowiska teatralnego oraz Seminarium magisterskie

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 2183 z pózn. zm.) oraz mogące się wykazać:

1) posiadaniem stopnia naukowego doktora, doktora sztuki lub kwalifikacjami I stopnia,

2) posiadaniem znaczącego dorobku naukowego i dydaktycznego,

3) pozytywnymi opiniami o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy naukowo – dydaktycznej zebranymi w trakcie przewodu doktorskiego lub kwalifikacyjnego I stopnia,

4) kandydat powinien wykazać się znaczącymi osiągnięciami w pracy naukowej lub pedagogicznej,

5) aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym zdolność do pracy na stanowisku adiunkta.

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:

1) podanie kandydata,

2) życiorys,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,

4) dokument potwierdzający posiadanie stopnia naukowego lub kwalifikacji,

5) informacje o dorobku naukowo - dydaktycznym potwierdzone opinią wg pkt. 3 ) kryteriów kwalifikacyjnych,

6) orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku adiunkta,

7) oświadczenie w trybie art. 109 (o niekaralności) oraz art. 118 (o braku pokrewieństwa) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Podanie wraz z pozostałymi dokumentami należy składać do dnia 14 września 2018 r. na adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21 - 22, 31 – 109 Kraków albo bezpośrednio w Kancelarii Rektora lub w Dziale Kadr AST przy ul. Straszewskiego 21 – 22 w Krakowie.

Decyduje data wpływu dokumentów do AST, a nie data stempla pocztowego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 23 września 2018 r. Konkurs może zostać odwołany w każdym czasie bez podania przyczyny. Konkurs może zostać zakończony bez rozstrzygnięcia. AST im. St. Wyspiańskiego w Krakowie nie zapewnia mieszkań. Rektor AST prof. dr hab. Dorota Segda

Информация

Дата размещения:
17 августа 2018; 23:48 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
17 августа 2018; 23:48 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

17.08.2018

Adiunkt (Teatr i dramat powszechny, Teatr Współczesny, Seminarium magisterskie)

Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie ogłasza w dniu 1 sierpnia 2018 r. konkurs na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych w pełnym wymiarze czasu pracy do prowadzenia przedmiotów Teatr i dramat powszechny, Teatr Współczesny, Seminarium magisterskie

16.08.2017

Adiunkt w dziedzinie nauk humanistycznych do prowadzenia przedmiotów „dramaturgia i historia teatru lalek,” „ historia teatru i dramatu”, „prawo autorskie”

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ogłasza konkurs na Wydziale Lalkarskim Filii we Wrocławiu na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych do prowadzenia przedmiotów „dramaturgia i historia teatru lalek,” „ historia teatru i dramatu”, „prawo autorskie”

20.03.2018

Adiunkt w Katedrze Historii Języka i Dialektologii

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA ze stopniem doktora habilitowanego w Katedrze Historii Języka i Dialektologii w zakresie językoznawstwa

22.07.2016

Adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: - posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, logopedii; - dorobek naukowy w zakresie biologicznych uwarunkowań procesu mowy w tym szczególnie czynności w obrębie kompleksu twarzy,    przebudowy czynności prymarnych i powiązaniem tego z realizacją mowy; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, wymagana jest dodatkowo opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o perspektywach uzyskania habilitacji oraz predyspozycjach do pracy dydaktycznej; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego przedstawienie koncepcji rozprawy habilitacyjnej lub koncepcji badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie; - posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego; - doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;  - udokumentowany udział w konferencjach naukowych związanych z prozodią mowy; - działalność organizacyjna

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах