Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 01.10.2019
Заявки принимаются до: 29.10.2019

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej.

Местность:
Poznań
Области:
literaturoznawstwo

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej.

Wymagane kwalifikacje kandydatów:
1. Ukończone studia polonistyczne, stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa.
2. Udokumentowane osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny kandydatów będzie oceniany proporcjonalnie do czasu ich aktywności zawodowej.

Konkurs będzie składał się z dwóch etapów:
Etap I: analiza nadesłanych dokumentów,
Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami wyłonionymi w pierwszym etapie.

W uzasadnionych sytuacjach komisja zastrzega sobie prawo wystąpienia o dodatkowe zewnętrzne recenzje dorobku kandydatów.


Wymagane dokumenty:
- podanie kandydata wraz z listem motywacyjnym, kierowane do Prorektora ds. kadry i rozwoju uczelni. Na podaniu należy dopisać:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji,
- życiorys,
- kwestinariusz osobowy,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora, ewentualnie kopie innych dyplomów,
- informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
- opinia przełożonego,
- oświadczenie, że UAM będzie podstwowym/dodatkowym miejscem pracy,
- ewentualnie inne uzasadnienia,
- świadectwa pracy.

Dokumenty konkursowe oznaczone numerem referencyjnym należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu (adres: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań).

 

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
3) Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na
wskazane stanowisko pracy.
4) Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks
Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu
rekrutacji.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać
osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa,
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.
8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
9) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie
jest dobrowolne.
10) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах