Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 17.08.2018
Заявки принимаются до: 10.09.2018

Asystent w Instytucie Gospodarstwa Społecznego

Местность:
Warszawa
Области:
edukacja

Dziekan Kolegium Ekonomiczno -Społecznego ogłasza konkurs na 2 stanowiska asystenta w Instytucie Gospodarstwa Społecznego Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r.

Wymagane kryteria:


− tytuł magistra uzyskany na kierunku nauk społecznych, humanistycznych
lub ekonomicznych,
− zainteresowania naukowe związane z polityką naukową i edukacyjną, jakością kształcenia
i międzynarodowymi porównaniami w zakresie polityki naukowej i edukacyjnej,
− biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego,
− doświadczenie w prowadzeniu zajęć na poziomie akademickim w języku polskim
i w języku angielskim,
− doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów o charakterze badawczonaukowym.


Kandydaci powinni złożyć:
− podanie do JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”,
− kwestionariusz osobowy,
− życiorys,
− kserokopię dyplomu magisterskiego lub dokumentu równoważnego,
− wykaz publikacji,
− oświadczenie w trybie art. 109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
− oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu SGH będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.


Dokumenty należy składać w Biurze Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Warszawa, ul. Wiśniowa 41, pok. 53, w terminie do dnia 10 września 2018 r..

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Dokumenty osób nieprzyjętych zostaną zwrócone
zainteresowanym na ich prośbę.


Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej
RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z
siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@sgh.waw.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko
wskazane w ogłoszeniu konkursowym. Podstawą prawną ich przetwarzania są przepisy ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) oraz ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm). Podanie
danych osobowych w zakresie określonym tymi przepisami ma charakter dobrowolny, jednak
ich brak uniemożliwia przystąpienie do procesu rekrutacji. Podanie dodatkowych danych
osobowych jest dobrowolne i podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane
dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
4. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa.
5. Dane przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu konkursowym.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Informujemy, że nie będą wobec Pani/Pana podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany
w rozumieniu art. 22 RODO.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych. 

Информация

Дата размещения:
17 августа 2018; 23:43 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
17 августа 2018; 23:43 (Sylwia Pikula)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах