Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 17.08.2018
Deadline for submitting applications: 10.09.2018

Asystent w Instytucie Gospodarstwa Społecznego

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
edukacja

Dziekan Kolegium Ekonomiczno -Społecznego ogłasza konkurs na 2 stanowiska asystenta w Instytucie Gospodarstwa Społecznego Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r.

Wymagane kryteria:


− tytuł magistra uzyskany na kierunku nauk społecznych, humanistycznych
lub ekonomicznych,
− zainteresowania naukowe związane z polityką naukową i edukacyjną, jakością kształcenia
i międzynarodowymi porównaniami w zakresie polityki naukowej i edukacyjnej,
− biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego,
− doświadczenie w prowadzeniu zajęć na poziomie akademickim w języku polskim
i w języku angielskim,
− doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów o charakterze badawczonaukowym.


Kandydaci powinni złożyć:
− podanie do JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”,
− kwestionariusz osobowy,
− życiorys,
− kserokopię dyplomu magisterskiego lub dokumentu równoważnego,
− wykaz publikacji,
− oświadczenie w trybie art. 109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
− oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu SGH będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.


Dokumenty należy składać w Biurze Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Warszawa, ul. Wiśniowa 41, pok. 53, w terminie do dnia 10 września 2018 r..

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Dokumenty osób nieprzyjętych zostaną zwrócone
zainteresowanym na ich prośbę.


Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej
RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z
siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@sgh.waw.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko
wskazane w ogłoszeniu konkursowym. Podstawą prawną ich przetwarzania są przepisy ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) oraz ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm). Podanie
danych osobowych w zakresie określonym tymi przepisami ma charakter dobrowolny, jednak
ich brak uniemożliwia przystąpienie do procesu rekrutacji. Podanie dodatkowych danych
osobowych jest dobrowolne i podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane
dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
4. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa.
5. Dane przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu konkursowym.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Informujemy, że nie będą wobec Pani/Pana podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany
w rozumieniu art. 22 RODO.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych. 

Information

Added on:
17 August 2018; 23:43 (Sylwia Pikula)
Edited on:
17 August 2018; 23:43 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.