Polish Studies Bulletin
Theses per page:
Sort by:

Promoted

14.01.2020

Adam Mickiewicz w dziewiętnastowiecznych tekstach bibliograficzno-wspomnieniowych

Katarzyna Chrzęszczyk Wydział Humanistyczny UJK

"Praca Doktorantki dzięki przyjętej nowej perspektywie badawczej oryginalnie pokazuje proces kształtowania się wizerunku Mickiewicza w tekstach biograficznych i wspomnieniowych. Wnosi wiele inspiracji do dalszych poszukiwań, zachęca do naukowej dyskusji, na którą w recenzji nie ma już miejsca". (Z recenzji prof. Marty Zielińskiej)

28.11.2019

Dyskurs wielokulturowy na łamach „Borussii” i „Pograniczy”

Łukasz Wieczyński Literaturoznawstwo Wydział Humanistyczny USz

„Pogranicza” i „Borussia” to czasopisma, które odegrały znaczącą rolę w procesie kulturotwórczym regionu Pomorza Zachodniego oraz Warmii i Mazur. Skupiały badaczy literatury, kultury, języka i  sztuki, były nośnikami utrwalania wiedzy o trudnej historii pograniczy.

25.06.2019

Eleonory Kalkowskiej (1883-1937) polsko-niemiecka twórczość i jej recepcja

Anna Dżabagina Literaturoznawstwo Wydział Polonistyki UW

Rozprawa jest pierwszą monografią poświęconą całokształtowi twórczości i recepcji Eleonory Kalkowskiej: polsko-niemieckiej pisarki, istotnej, choć zapoznanej agentki sieci transnarodowego modernizmu.

Recently added

29.02.2020

Polski dramat ludowy (1945-1989)

Betkowska Jolanta Literaturoznawstwo Akademia Pomorska w Słupsku

Pojęcie dramatu ludowego, stanowiącego temat niniejszej rozprawy, jest zagadnieniem wymagającym już na wstępie dookreśleń terminologicznych. Ryszard Górski, autor pracy Dramat ludowy XIX wieku, skodyfikował trzy warianty terminu: w znaczeniu tekstów widowisk ludowych, utworów pisarzy wywodzących się z ludu, oraz dramatów o tematyce ludowej, której autorami są twórcy zainteresowani życiem i kulturą ludu, z reguły nie związani z nim pochodzeniem czy przynależnością społeczną, adresujący swoją twórczość do ogółu odbiorców. W pracy przyjęto definicję dramatu ludowego według trzeciego znaczenia. Przedmiotem rozważań uczyniono zatem sztuki podejmujące temat wiejski, bez względu na proweniencję autorów, przeznaczone do szerokiej recepcji.

07.01.2019

Przestrzeń w „Oziminie”, przestrzeń „Oziminy” Wacława Berenta

Aleksandra Wójtowicz Literaturoznawstwo The Institute of Literary Research PAN

Aleksandra Wojtowicz w rozprawie doktorskiej Przestrzeń w „Oziminie”, przestrzeń „Oziminy” Wacława Berenta formułuje tezy dotyczące nowego spojrzenia na problem przestrzeni w twórczości Berenta. Praca jest polemiką z tezami badaczy, którzy wskazywali na niemożność odtworzenia przyległości miejsc, labiryntowość i brak logiki przestrzennej w powieści.

15.11.2018

Tadeusz Czapczyński (1884-1958) – pedagog – literaturoznawca – literat

Małgorzata Gajak-Toczek Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Filologiczny UŁ

Książka Tadeusz Czapczyński (1884-1958) – pedagog – literaturoznawca – literat wyrasta z potrzeby podjęcia namysłu i utrwalenia doniosłych osiągnięć dziś nieco zapoznanego polonisty. Jego losy stanowią egzemplifikację dziejów polskiej inteligencji, żyjącej pod zaborami, działającej w wyzwolonej Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz doświadczającej zmian ustrojowych po 1945 roku.

15.11.2018

Czynnościowy charakter derywatów rzeczownikowych w gwarach północnomałopolskich i przyległych. Studium morfologiczno-leksykalne

Beata Gala-Milczarek Językoznawstwo Wydział Filologiczny UŁ

Przedmiotem rozważań podjętych w pracy jest wskazanie różnego typu powiązań derywatów nominalnych z definiującymi je znaczeniami czynności. Przyjęta w opisie słowotwórczym chronia pozwala na odsłanianie czynnościowego charakteru zarówno formacji o czytelnych, funkcjonalnych relacjach z czynnościami je motywującymi, jak i tych, w których powiązania te uległy już zatarciu. Wprowadzenie zaś zasad opisu gniazdowego umożliwia włączenie w krąg formacji o charakterze czynnościowym rzeczowników, które zgodnie z zasadami interpretacji funkcjonalnej parafrazowane są poza znaczeniami czynnościowymi.

05.11.2018

Jana Józefa Szczepańskiego spotkania z Innym

Barbara Agnieszka Fride Literaturoznawstwo Wydział Filologiczny UG

Rozprawa Jana Józefa Szczepańskiego spotkania z Innym jest próbą odczytania reportaży podróżniczych Jana Józefa Szczepańskiego w świetle krytyki postkolonialnej.

05.11.2018

Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywność

Małgorzata Pachowicz Wydział Polonistyki UJ

____________________________

05.11.2018

Ziemia i formy ukształtowania jej powierzchni. Analiza semantyczna

Anna Bulińska Językoznawstwo Wydział Filologiczny UMK w Toruniu

__________________

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.