Polish Studies Bulletin
Theses per page:
Sort by:

Promoted

25.06.2019

Eleonory Kalkowskiej (1883-1937) polsko-niemiecka twórczość i jej recepcja

Anna Dżabagina Literaturoznawstwo Wydział Polonistyki UW

Rozprawa jest pierwszą monografią poświęconą całokształtowi twórczości i recepcji Eleonory Kalkowskiej: polsko-niemieckiej pisarki, istotnej, choć zapoznanej agentki sieci transnarodowego modernizmu.

07.01.2019

Przestrzeń w „Oziminie”, przestrzeń „Oziminy” Wacława Berenta

Aleksandra Wójtowicz Literaturoznawstwo The Institute of Literary Research PAN

Aleksandra Wojtowicz w rozprawie doktorskiej Przestrzeń w „Oziminie”, przestrzeń „Oziminy” Wacława Berenta formułuje tezy dotyczące nowego spojrzenia na problem przestrzeni w twórczości Berenta. Praca jest polemiką z tezami badaczy, którzy wskazywali na niemożność odtworzenia przyległości miejsc, labiryntowość i brak logiki przestrzennej w powieści.

15.11.2018

Tadeusz Czapczyński (1884-1958) – pedagog – literaturoznawca – literat

Małgorzata Gajak-Toczek Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Uniwersytet Łódzki

Książka Tadeusz Czapczyński (1884-1958) – pedagog – literaturoznawca – literat wyrasta z potrzeby podjęcia namysłu i utrwalenia doniosłych osiągnięć dziś nieco zapoznanego polonisty. Jego losy stanowią egzemplifikację dziejów polskiej inteligencji, żyjącej pod zaborami, działającej w wyzwolonej Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz doświadczającej zmian ustrojowych po 1945 roku.

Recently added

28.11.2019

Dyskurs wielokulturowy na łamach „Borussii” i „Pograniczy”

Łukasz Wieczyński Literaturoznawstwo Uniwersytet Szczeciński

„Pogranicza” i „Borussia” to czasopisma, które odegrały znaczącą rolę w procesie kulturotwórczym regionu Pomorza Zachodniego oraz Warmii i Mazur. Skupiały badaczy literatury, kultury, języka i  sztuki, były nośnikami utrwalania wiedzy o trudnej historii pograniczy.

15.11.2018

Czynnościowy charakter derywatów rzeczownikowych w gwarach północnomałopolskich i przyległych. Studium morfologiczno-leksykalne

Beata Gala-Milczarek Językoznawstwo Uniwersytet Łódzki

Przedmiotem rozważań podjętych w pracy jest wskazanie różnego typu powiązań derywatów nominalnych z definiującymi je znaczeniami czynności. Przyjęta w opisie słowotwórczym chronia pozwala na odsłanianie czynnościowego charakteru zarówno formacji o czytelnych, funkcjonalnych relacjach z czynnościami je motywującymi, jak i tych, w których powiązania te uległy już zatarciu. Wprowadzenie zaś zasad opisu gniazdowego umożliwia włączenie w krąg formacji o charakterze czynnościowym rzeczowników, które zgodnie z zasadami interpretacji funkcjonalnej parafrazowane są poza znaczeniami czynnościowymi.

05.11.2018

Memosfera. Wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa

Magdalena Kamińska Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu

_______________________________

28.10.2018

Komunikacja werbalna lektora na lekcji języka polskiego jako obcego

Kamila Kubacka Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka, glottodydaktyka, kultura języka | Językoznawstwo Uniwersytet Łódzki

Rozprawa miała na celu przedstawienie (na podstawie badań własnych) rejestru różnego rodzaju działań komunikacyjnych, które podejmuje uczący, aby wpłynąć na zachowanie studentów.

13.09.2018

Dutch Loanwords in contemporary Polish

Agata Joanna Kowalska-Szubert Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu

_______________________________

13.09.2018

Ku erotyce teatru

Marcin Wojciech Bartnikowski Sztuki teatralne Wydział Aktorski AT

Autoreferat przedstawiony w przewodzie habilitacyjnym na podstawie ról w spektaklu Sprawa Dantona. Samowywiad.

13.09.2018

Meeting of the Philosopher with the Reality on Research of Mordecai Roshwald’s Philosophical Thought

Jakub Rafał Bartoszewski Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

____________________________________________________

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.