Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 12.12.2018
Deadline for submitting applications: 20.12.2018

Poloniści do pracy dydaktycznej za granicą w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji

Fields:
edukacja

ORPEG organizuje rekrutację nauczycieli polonistów do pracy dydaktycznej za granicą w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.
 


Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poszukuje nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2019/2020
do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.

Poszukujemy nauczycieli polonistów, nauczania początkowego i historii. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać w formie papierowej na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ul. Kielecka 43,
02-530 Warszawa


Ostateczny termin przysłania dokumentów: 20 grudnia 2018 r. do godz. 15,00
Szczegóły na stronie www.orpeg.pl

Telefon: 22 853 87 06
Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli


Wymagania
O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:
1. kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu,
2. znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania,
3. co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem  zawodowym nauczycieli,
4. warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli.


Obowiązki
Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom
w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

Informacje dodatkowe
1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,
2) oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone,
3) w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
4) kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność  z oryginałem.
5) ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH SOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O SKIEROWANIE DO PRACY ZA GRANICĄ PRZEZ OŚRODEK ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Ośrodek Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za pomocą adresu e-mail iod@orpeg.pl lub pisemnie na adres
wskazany wyżej.
3. Administrator danych osobowych – Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - przetwarza
Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody oraz w celu realizacji obowiązków wynikających
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego sprawdzenia danych w rejestrach.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Ośrodek Rozwoju
Polskiej Edukacji za Granicą.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia,
a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające
z obowiązujących przepisów prawa.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie -
wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie
rekrutacji.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Information

Added on:
12 December 2018; 23:45 (Sylwia Pikula)
Edited on:
12 December 2018; 23:46 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.