Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 20.03.2017
Заявки принимаются до: 07.04.2017

ADIUNKT W INSTYTUCIE LITERATURY POLSKIEJ W ZAKŁADZIE KOMPARATYSTYKI

Местность:
Warszawa
Области:
literaturoznawstwo
Дата размещения:
20.03.2017

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko adiunkta w INSTYTUCIE LITERATURY POLSKIEJ w Zakładzie Komparatystyki

WARUNKI KONKURSU:

  • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.
  • Studia magisterskie ze specjalnością o charakterze komparatystycznym.
  • Dorobek naukowy z zakresu komparatystyki mediów lub/i komparatystyki transmedialnej ze szczególnym uwzględnieniem relacji literatura – media cyfrowe.
  • Doświadczenie w zakresie uczestnictwa w charakterze wykonawcy w krajowych lub/i międzynarodowych projektach badawczych.
  • Doświadczenie dydaktyczne z zakresu komparatystyki (w szczególności komparatystyki mediów oraz komparatystyki w przestrzeni cyfrowej), a także doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na platformie cyfrowej.
  • Znajomość dwóch języków obcych (w tym jednego co najmniej na poziomie C1).
  • Doświadczenie w zakresie prac organizacyjnych na rzecz uczelni wyższej.

 

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),

2. życiorys naukowy,

3. odpis dyplomu doktora,

4. odpis dyplomu magisterskiego,

5. kwestionariusz osobowy,

6. opinię z poprzedniego miejsca pracy (opiekuna naukowego),

7. wykaz publikacji.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 7 kwietnia 2017 r.

Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany niżej.

ADRES:

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 .

00-927 Warszawa

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 marca 2016 r. i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 16 maja 2017 r., zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie o jego wyniku.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do wszczęcia dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia w formie umowy o pracę, na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA Warszawa, dnia 17 marca 2017 r

 

ŻRÓDŁO: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_03/ac4910357990997641e7d9f3cfbd62fa.pdf

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах