Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 16.06.2019
Заявки принимаются до: 03.07.2019

Adiunkt (w zakresie językoznawstwa) w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego

Местность:
Kraków
Области:
językoznawstwo

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 163 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
- wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
- pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,
- umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzona opinią kierownika zakładu/katedry.


Dodatkowe wymagania:
- znaczny dorobek w zakresie językoznawstwa polskiego, szczególnie: lingwistyki tekstu, folklorystyki, dialektologii, językoznawstwa kulturowego, socjolingwistyki, leksykologii, onomastyki, odmian współczesnej polszczyzny (książki, słowniki, artykuły naukowe);
- udokumentowany udział w pracach badawczych (np. leksykograficznych, dialektologicznych);
- doświadczenie dydaktyczne w zakresie uniwersyteckiego nauczania polonistycznych przedmiotów językoznawczych (np. gramatyki opisowej, kultury języka, warsztatów pisania, praktycznej stylistyki);
- dobrze widziane doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego w szkole;
- projekt zaawansowanych badań naukowych na najbliższe lata.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki UJ, Kraków, ul. Gołębia 16, pok. 45 następujące dokumenty:
1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,
5. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron),
7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
8. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej,
9. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
10. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej - z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
11. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
12. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
13. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych,
14. informację o przetwarzaniu danych osobowych.


Termin rozpoczęcia konkursu: 5 czerwca 2019 r.


Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 3 lipca 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 września 2019 r.
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dlakandydatow-pracowniko 

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах