Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 22.04.2017
Заявки принимаются до: 02.06.2017

Adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego w Katedrze Historii Literatury Staropolskiej na Wydziale Polonistyki

Местность:
Kraków
Области:
literaturoznawstwo
Дата размещения:
22.04.2017

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA ze stopniem doktora habilitowanego w Katedrze Historii Literatury Staropolskiej na Wydziale Polonistyki w zakresie literaturoznawstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późniejszymi zmianami) i § 163 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie stopnia naukowego,

- wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,

- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,

- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,

- pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji,

- umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzona opinią kierownika zakładu/katedry (dotyczy kandydata bez habilitacji)

oraz:

- specjalista/specjalistka w zakresie literatury staropolskiej i dawnej literatury europejskiej (do XVIII wieku), w tym przede wszystkim literatury nowołacińskiej polskiej i europejskiej (co powinny poświadczać publikacje),

- doświadczony/doświadczona w pozyskiwaniu środków na projekty badawcze i w kierowaniu tymi projektami,

- posiadający/posiadająca doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z literatury staropolskiej,

- posiadający/posiadająca doświadczenie w prowadzeniu seminariów licencjackich lub magisterskich,

- mogący/a się wykazać współpracą międzynarodową;

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki UJ, Kraków, ul. Gołębia 16, pok. 48 następujące dokumenty:

1) podanie,

2) życiorys,

3) kwestionariusz osobowy,

4) odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,

5) autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,

6) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

7) informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych, 8) recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej,

9) formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

10) opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej

– z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał, a w przypadku kandydata bez stopnia doktora habilitowanego, również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji,

11) oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

12) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/ kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu.

14) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 2 czerwca 2017 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2017 r. Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dlakandydatow-pracownikow

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późniejszymi zmianami). 

 

Źródło: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_04/22635f6d00a25c255fafc9a80061ffa4.pdf

Информация

Дата размещения:
22 апреля 2017; 11:43 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
22 апреля 2017; 11:43 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

22.07.2016

Adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: - posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, logopedii; - dorobek naukowy w zakresie biologicznych uwarunkowań procesu mowy w tym szczególnie czynności w obrębie kompleksu twarzy,    przebudowy czynności prymarnych i powiązaniem tego z realizacją mowy; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, wymagana jest dodatkowo opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o perspektywach uzyskania habilitacji oraz predyspozycjach do pracy dydaktycznej; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego przedstawienie koncepcji rozprawy habilitacyjnej lub koncepcji badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie; - posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego; - doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;  - udokumentowany udział w konferencjach naukowych związanych z prozodią mowy; - działalność organizacyjna

09.02.2017

Adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (ze stopniem doktora habilitowanego) w Katedrze Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki w zakresie literaturoznawstwa.

10.01.2017

Adiunkt (ze stopniem doktora habilitowanego) w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko

10.01.2017

Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах