Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 21.12.2019
Заявки принимаются до: 20.01.2020

Asystent

Местность:
Częstochowa
Области:
literaturoznawstwo, media, kulturoznawstwo

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020 w ramach umowy zlecenia w Instytucie Literaturoznawstwa na stanowisko asystenta w grupie stanowisk dydaktycznych.

Do konkursu przystąpić mogą osoby, które:


I. spełniają wymogi określone w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, 1668).
 - posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny;
- są dyspozycyjne, posiadają doświadczenie praktyczne;

II. Przewiduje się powierzenie prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych z przedmiotu:
Kierunek - Kultura w mediach i komunikacji
Rok II semestr 4 – 30 godzin ćwiczeń
Narracje kulturowe w grach wideo
.
Ilość i zakres przewidywanych zajęć może ulec zmianie.


III. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Centrum Obsługi Wydziału Humanistycznego znajdującego się w budynku UJD przy ul. Armii Krajowej 36a, (pok. 21 ) następujących dokumentów:


- podania o zatrudnienie w ramach umowy zlecenia w roku akademickim 2019/2020 skierowanego do Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie;
- kwestionariusza osobowego;
- dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
- formularza zgłoszeniowego zleceniobiorcy niebędącego pracownikiem UJD;
- oświadczenia o niekaralności, o posiadaniu pełnej zdalności do czynności prawnych, o nieukaraniu karą pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony (zawierające stwierdzenie, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz stwierdzenie, że składający oświadczenie jest świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy);
- zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
- dokumentacji poświadczającej doświadczenie praktyczne.

IV. Wynagrodzenie za zrealizowane zajęcia dydaktyczne będzie wypłacane co miesiąc w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne. Rachunki należy składać za każdy miesiąc trwania umowy do dnia 5- tego danego miesiąca, w którym ma nastąpić wypłata wynagrodzenia.

V . Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić właściwemu prodziekanowi ds. dydaktyki. sprawozdanie z wykonanych czynności, w tym z weryfikacji osiągniętych przez studentów efektów kształcenia.

VI. Podstawowym kryterium wyboru kandydata będzie udokumentowane doświadczenie praktyczne i dyspozycyjność.

VII. Warunkiem podpisania umowy zlecenia jest przedstawienie przez zleceniobiorcę programu kształcenia, podpisanego przez autora, zatwierdzonego przez właściwego dziekana ds. dydaktyki. Programy zajęć ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów winny być dodatkowo akceptowane przez pracownika naukowo-dydaktycznego/koordynatora przedmiotu odpowiedzialnego za określony przedmiot/moduł.

VIII. Termin składania dokumentów upływa w dniu: 20.01.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu: luty 2020 r. Podania w związku z konkursem proszę składać w Centrum Obsługi Wydziału Humanistycznego ul. Armii Krajowej 36 a (pok. 21 )

Za datę złożenia dokumentów uważa się datę ich wpływu do Centrum Obsługi Wydziału Humanistycznego.

IX. Kandydatura osoby, która pomyślnie przeszła procedurę konkursową, musi być potwierdzona uchwałą rady kolegium dziekańskiego wyrażoną w formie opinii.

X. Szczegółowych informacji udziela Centrum Obsługi Wydziału znajdujący się w budynku UJD przy ul. Armii Krajowej 36 a tel. 34 361-41-14. www.whum.ujd.edu.pl • e-mail: whum@ujd.edu.pl • 42-200 Częstochowa • al. Armii Krajowej 36a • tel./fax (+48) 34 361 14 25
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Humanistyczny

XI. Kandydat musi złożyć oświadczenie następującej treści:

 

Oświadczenie dostępne w załączniku

Информация

Дата размещенияСкачать:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах