Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 01.10.2019
Заявки принимаются до: 14.10.2019

Młodszy bibliotekarz/starszy kustosz do katalogowania publikacji z zakresu literatury faktu

Местность:
Warszawa
Области:
literaturoznawstwo

Rekrutacja na stanowisko: młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania publikacji z zakresu literatury faktu

Zakres obowiązków na stanowisku młodszego bibliotekarza obejmuje:

 • tworzenie deskryptorów przedmiotowych,
 • katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych.

Dodatkowo na stanowisku bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje:

 • współtworzenie tezaurusa z literaturoznawstwa.

Dodatkowo na stanowisku starszego bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje:

 • współtworzenie tezaurusa dziedzinowego z zakresu literaturoznawstwa,
 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • samodzielne tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych.
 • korektę opisów bibliograficznych.

Dodatkowo na stanowisku kustosza zakres obowiązków obejmuje:

 • współtworzenie tezaurusa dziedzinowego z literaturoznawstwa,
 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • samodzielne tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych.
 • korektę opisów bibliograficznych,
 • korektę przedmiotową nowych rekordów bibliograficznych, dbanie o spójność opisów bibliograficznych publikacji z zakresu literatury faktu oraz w ramach DBN,
 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym w zakresie deskryptorów dla literatury faktu,
 • współpracę z bibliotekarzami akademickimi przy opisie bibliograficznym publikacji oraz deskryptorach z zakresu literatury faktu,
 • prowadzenie szkoleń na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania publikacji z zakresu literatury faktu z zastosowaniem DBN,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania publikacji z zakresu literatury faktu,
 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend dotyczących publikacji z zakresu literatury faktu,
 • selekcję publikacji obcych z zakresu literatury faktu do zbiorów BN.

Dodatkowo na stanowisku starszego kustosza zakres obowiązków obejmuje:

 • współtworzenie tezaurusa z zakresu literaturoznawstwa,
 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • samodzielne tworzenie i modyfikację haseł wzorcowych.
 • korektę opisów bibliograficznych,
 • korektę przedmiotową nowych rekordów bibliograficznych, dbanie o spójność opisów bibliograficznych publikacji z zakresu literatury faktu oraz w ramach DBN,
 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym w zakresie deskryptorów dla literatury faktu,
 • współpracę z bibliotekarzami akademickimi przy opisie bibliograficznym publikacji oraz deskryptorach z zakresu literatury faktu,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych na różnych poziomach zaawansowania z katalogowania publikacji z zakresu literatury faktu z zastosowaniem DBN,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania publikacji z zakresu literatury faktu,
 • prowadzenie prac naukowych dotyczących bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend dotyczących publikacji z zakresu literatury faktu,
 • selekcję publikacji obcych z zakresu literatury faktu do zbiorów BN.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2),
 • dobrej znajomości terminologii literaturoznawczej,
 • dobrej znajomości genologii,
 • znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi,
 • bardzo dobrej znajomości Jednolitych zasad gromadzenia zbiorów w BN (Zarządzenie nr 155/2018 Dyrektora Biblioteki Narodowej z dnia 24 grudnia 2018 r.),
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności organizacji czasu pracy i podziału zadań,
 • umiejętności selekcji informacji.

Dodatkowo od bibliotekarza oczekujemy:

 • umiejętności katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • umiejętności tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,
 • znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • znajomości formatu MARC 21.

Dodatkowo od starszego bibliotekarza oczekujemy:

 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • umiejętności samodzielnego tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,
 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego z literaturoznawstwa,
 • znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21.

Dodatkowo od kustosza oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwa),
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),
 • bardzo dobrej znajomości terminologii literaturoznawczej,
 • bardzo dobrej znajomości genologii,
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • umiejętności samodzielnego tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,
 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego z literaturoznawstwa,
 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • znajomości księgozbiorów dziedzinowych oraz bibliografii dziedzinowych i bibliograficznych baz danych z zakresu literaturoznawstwa,
 • znajomości rynku wydawniczego publikacji z zakresu literatury faktu,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu literaturoznawstwa wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu bibliologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Dodatkowo od starszego kustosza oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwa),
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),
 • bardzo dobrej znajomości terminologii literaturoznawczej,
 • bardzo dobrej znajomości genologii,
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • umiejętności samodzielnego tworzenia i modyfikowania rekordów wzorcowych,
 • umiejętności budowania tezaurusa dziedzinowego z literaturoznawstwa,
 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • bardzo dobrej znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • bardzo dobrej znajomości księgozbiorów dziedzinowych oraz bibliografii dziedzinowych i bibliograficznych baz danych z zakresu literaturoznawstwa,
 • bardzo dobrej znajomości rynku wydawniczego publikacji z zakresu literatury faktu,
 • przynajmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu literaturoznawstwa wydanych w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • przynajmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu bibliologii wydanych w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Wymiar czasu pracy:

pełny etat.
Wynagrodzenie zasadnicze:

3 000 zł (młodszy bibliotekarz),
3 300 zł (bibliotekarz),
3 600 zł (starszy bibliotekarz),
4 300 zł (kustosz),
5 000 zł (starszy kustosz).
Zgłoszenia są przyjmowane do 14 października 2019 r.

Rozmowy z wybranymi kandydatami przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora BN.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres e-mail: rekrutacja@bn.org.pl.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl  Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах