Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 20.03.2019
Заявки принимаются до: 29.03.2019

Post-doc w zakresie literaturoznawstwa

Местность:
Białystok
Области:
literaturoznawstwo

Prorektor ds. nauki UwB ogłasza konkurs w ramach programu RID na stanowisko post-doc* w zakresie literaturoznawstwa na czas określony od 01.05.2019 do 31.12.2020

I. Warunki konkursu
Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo,
2. prowadzenie badań nad krytyką literacką i literaturą XX o XXI wieku, proza współczesna polska w aspekcie
komparatystycznym,
3. posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie konkursu.


II. Wymagane dokumenty:
1. podanie do JM Rektora UwB,
2. życiorys naukowy i kwestionariusz osobowy,
3. odpis dyplomu doktorskiego (lub inny równorzędny dokument); w przypadku uzyskania dyplomu za granicą
potrzebny będzie dokument stwierdzający jego równoważność z dyplomem polskim (nostryfikacja),
4. wykaz osiągnięć i publikacji naukowych,
5. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO,
6. inne dokumenty, które uczestnik chce załączyć.


III. Od osoby, która zostanie zatrudniona na stanowisku post-doc w ramach programu RID, oczekuje się:
1. publikacji dwóch artykułów naukowych w czasopiśmie z bazy Scopus,
2. publikacji jednej monografii autorskiej,
3. jednej aplikacji o grant NCN/NPRH.


IV. Komisja zastrzega sobie prawo do wezwania kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.
V. Dokumenty należy złożyć w terminie do 29 marca 2019 na adres:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Biuro RID, 15–420 Białystok, Plac Niezależnego
Zrzeszenia Studentów 1
Godziny urzędowania : poniedziałek – piątek 8.00-15.00, pokój nr 85
O udziale w konkursie decyduje data wpływu dokumentów.


VI. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 kwietnia 2019. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie
internetowej Wydziału Filologicznego.
Informacje o projekcie na stronie internetowej: http://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/blisko-9-mln-dla-uniwersytetu-wbialymstoku-na-rozwoj-humanistyki/47d0b95d


Definicja stanowiska pracy typu post-doc - stanowisko pracy przeznaczone dla osoby rozpoczynającej
karierę naukową, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w
projekcie. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach
określonych w Kodeksie pracy.

Информация

Дата размещения:
20 марта 2019; 22:49 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
20 марта 2019; 22:49 (Sylwia Pikula)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах