Полонистический бюллетень
Проектов на сайте:
Сортировать по

Продвигаемое

Недавно добавленные

03.06.2017

Opis paradygmatyczny polskich frazeologizmów czasownikowych. Słownik elektroniczny

Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna | Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Projekt badawczy finansowany przez NCN w latach 2014-2017.

03.06.2017

Edycja listów Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła

Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Projekt  realizowany w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki (Opus IV) przyznanego na lata 2013-2016

03.06.2017

Polska rozmowa urzędowa. Konwersacyjna i dyskursywna analiza komunikacji urzędnik-klient

Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Grant finansowany przez NCN w latach 2012-2014.

11.11.2015

Nowy regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje

Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa Uniwersytet Wrocławski | Akademia Pomorska w Słupsku | Wydział Humanistyczny UZ | Instytut Filologii APS | Uniwersytet w Białymstoku | Uniwersytet Jagielloński | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Celem projektu jest rozpoznanie sytuacji regionalizmu w Polsce po 1989 roku i na tej podstawie opracowanie nowatorskiej, kompleksowej i interdyscyplinarnej koncepcji badań regionalnych. Jego głównym zadaniem jest rekonceptualizacja obszaru badawczego w perspektywie nowych orientacji w światowej humanistyce: badań antropologiczno-kulturowych, zwrotu topograficznego i związanej z nim geografii kulturowej, geopoetyki, etnopoetyki, komparatystyki, badań feministycznych i genderowych, a także problematyki pamięci zbiorowej i kulturowej czy postpamięci.

09.04.2015

Słownik metafor i konotacji nazw własnych

Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Celem projektu był leksykograficzny opis wtórnych wystąpień nazw własnych w polskim dyskursie publicznym. Nazwy własne mogą stać się one nośnikami rozmaitych sensów i konotacji, nabytych w głównej mierze przez utrwalenie (stereotypizację) wyróżniających cech obiektów denotowanych przez te nazwy. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych tekstowo sposobów przejawiania się tych funkcji jest metaforyczne użycie nazw, a ściślej: użycie nazw własnych w funkcji nośnika metafory.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах